Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Νομοθεσία

Αρχείο Τίτλος Νομοθετικό Πλαίσιο Είδος Κατηγορία
eleghos_gia_ekkatharisi_kai_pliromi_dapanon_fek_3015_v_25-07-2018.pdf Έλεγχος για εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ). Υπουργικές Αποφάσεις Εθνική Λειτουργία Πανεπιστημίου - ΕΛKΕ
n.4485-2017_aei-ereyna.pdf Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις. Νόμοι Εθνική Λειτουργία Πανεπιστημίου - ΕΛKΕ
n.4547_2018_arthro_98.pdf Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Νόμοι Εθνική Λειτουργία Πανεπιστημίου - ΕΛKΕ
n.4549-2018.pdf Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις. Νόμοι Εθνική Λειτουργία Πανεπιστημίου - ΕΛKΕ
n.4610-2019.pdf Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις. Νόμοι Εθνική Λειτουργία Πανεπιστημίου - ΕΛKΕ
ypasyd_2014-2020_fek_v_5968_31.12.18.pdf Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα Υπουργικές Αποφάσεις Εθνική Διαχείριση ΕΣΠΑ
61665_11_06_2019.pdf Οδηγίες για τη δήλωση άμεσων δαπανών προσωπικού σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΥΠΑΣΥΔ Υπουργικές Αποφάσεις Εθνική Διαχείριση ΕΣΠΑ
Αρχείο Νόμου Τροποποίηση και επέκταση του ΠΔ.432/1981 (ΦΕΚ Α118) Υπουργικές Αποφάσεις Εθνική Λειτουργία Πανεπιστημίου - ΕΛKΕ
Αρχείο Νόμου Προσυμβατικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2741/1999, το Ν. 3060/2002 και το Ν. 3310/2005 Προεδρικά Διατάγματα Εθνική Προμήθειες
Αρχείο Κατευθυντήριες γραμμές για τον καθορισμό δημοσιονομικών διορθώσεων που θα πρέπει να εφαρμόζονται στις δαπάνες που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία ή το ταμείο συνοχής λόγω μη συμμόρφωσης στους κανόνες που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκή Διαχειριστικά