Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εθνική

Οδηγίες για τη δήλωση άμεσων δαπανών προσωπικού σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΥΠΑΣΥΔ

Code
61665 - 11/06/2019
Year
2019
Νομοθετικό Πλαίσιο
Κατηγορία
Attachment
Σχόλια
Το παρόν κείμενο οδηγιών παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών για αμοιβές προσωπικού που απασχολείται σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις της περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020.
Είδος
Alias
61665/2019