Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Νομοθεσία

Αρχείο Τίτλος Νομοθετικό Πλαίσιο Είδος Κατηγορία
Αρχείο Νόμου Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης Νόμοι Εθνική Διάφορα
Αρχείο Νόμου Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Νόμοι Εθνική Λειτουργία Πανεπιστημίου - ΕΛKΕ
Αρχείο Νόμου Ενίσχυση της διαφάνειας Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις Νόμοι Εθνική Λειτουργία Πανεπιστημίου - ΕΛKΕ
Αρχείο Νόμου Θεσμικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές Νόμοι Εθνική Λειτουργία Πανεπιστημίου - ΕΛKΕ
Αρχείο Νόμου Θεσμικό Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας Νόμοι Εθνική Διαχείριση ΕΣΠΑ
Αρχείο Νόμου Κατάργηση φόρου κληρονομιών & γονικών παροχών.- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων & άλλες διατάξεις. Νόμοι Εθνική Φορολογικά
Αρχείο Νόμου Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 Νόμοι Εθνική Διαχείριση ΕΣΠΑ
Αρχείο Νόμου Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις Νόμοι Εθνική Λειτουργία Πανεπιστημίου - ΕΛKΕ
Αρχείο Νόμου Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Νόμοι Εθνική Λειτουργία Πανεπιστημίου - ΕΛKΕ
Αρχείο Νόμου Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Νόμοι Εθνική Λειτουργία Πανεπιστημίου - ΕΛKΕ
Αρχείο Νόμου Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες & άλλες διατάξεις Νόμοι Εθνική Λειτουργία Πανεπιστημίου - ΕΛKΕ
Αρχείο Νόμου Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/1997 Νόμοι Εθνική Προσωπικά Δεδομένα
Αρχείο Νόμου Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Νόμοι Εθνική Λειτουργία Πανεπιστημίου - ΕΛKΕ
Αρχείο Νόμου Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Νόμοι Εθνική Λειτουργία Πανεπιστημίου - ΕΛKΕ
Αρχείο Νόμου Έγκριση της σύστασης Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ» και κύρωση του Οργανισμού του και άλλες διατάξεις Νόμοι Εθνική SPIN-OFF
Αρχείο Νόμου Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 Νόμοι Εθνική Προμήθειες
Αρχείο Νόμου Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Νόμοι Εθνική Λειτουργία Πανεπιστημίου - ΕΛKΕ
Αρχείο Νόμου Κύρωση της Πράξης Αναθεώρησης της Σύμβασης για τη χορήγηση των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (Σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευ¬ρεσιτεχνίας της 5ης Οκτωβρίου 1973, η οποία τροποποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 1991) της 29ης Νοεμβρίου 2000 Νόμοι Εθνική Έρευνα και Τεχνολογία
Αρχείο Νόμου Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Νόμοι Εθνική Λειτουργία Πανεπιστημίου - ΕΛKΕ
Αρχείο Νόμου Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις Νόμοι Εθνική Λειτουργία Πανεπιστημίου - ΕΛKΕ
Αρχείο Νόμου Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων. Νόμοι Εθνική Προμήθειες
Αρχείο Νόμου Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις Νόμοι Εθνική Προμήθειες
Αρχείο Νόμου Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Βασικός μέτοχος). Νόμοι Εθνική Προμήθειες
Αρχείο Νόμου Συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων & άλλες διατάξεις Νόμοι Εθνική Φορολογικά
Αρχείο Νόμου Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. Νόμοι Εθνική Έρευνα και Τεχνολογία