Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πληρωμή Δαπάνης

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Κωδικός
Ε-Λ-Ο01
Κατηγορία
Έντυπο
Συνημμένο Size
Έντυπο 31.05 KB
Σχόλια

Το έντυπο Εντολή Πληρωμής συμπληρώνεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο για την πληρωμή κάθε δαπάνης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού του προγράμματος και συνοδεύεται από τα απαραίτητα παραστατικά. 
Σημειώνεται ότι, επί των τιμολογίων, καλό είναι να αναγράφεται το όνομα του Επιστημονικού Υπευθύνου και ο Κωδικός Αριθμός του έργου. 

Συννημένα Δικαιολογητικά

Συνυποβάλλονται υποχρεωτικά: 
1. Βεβαιώσεις παραλαβής εξοπλισμού, αναλωσίμων ή υπηρεσιών.
2. Φορολογική ενημερότητα εφόσον η αξία της προμήθειας είναι πάνω από 1.500€
3. Ασφαλιστική ενημερότητα εφόσον η αξία της προμήθειας είναι πάνω από 3.000€.
4. Για ποσά που ξεπερνούν τα 2.500€ συνυποβάλλεται και η σύμβαση ανάθεσης
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
1. Φωτοαντίγραφα παραστατικών στοιχείων, έστω και θεωρημένα για το γνήσιο, δεν γίνονται αποδεκτά. εκτός κι αν υπάρξει απόφαση της Επιτροπής Ερευνών κατόπιν αίτησης του Υπεύθυνου του Έργου. 
2. Τα ΤΠ-ΔΑ και τα ΤΠΥ βαρύνονται από τον φόρο τιμολογίων 4% και 8% αντίστοιχα όταν η καθαρή αξία υπερβαίνει τα 150,00 €

Ισχύει από
Έκδοση
1

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (για συνεργαζόμενο φορέα)

Κωδικός
Ε-ΛΟ05
Κατηγορία
Έντυπο
Συνημμένο Size
Έντυπο 28.62 KB
Σχόλια

Το έντυπο Εντολή Πληρωμής (για συνεργαζόμενο φορέα) συμπληρώνεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο για την πληρωμή του Φορέα στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού του προγράμματος υπό την προυπόθεση ότι τα ποσά α) προβλέπονται στη σύμβαση χρηματοδότησης και β) έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχες συμβατικές υποχρεώσεις του συντονιστή.

Ισχύει από
Έκδοση
1