Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Έντυπα

Ε-Χ-Α06 - ΑΙΤΗΣΗ (Χορήγησης βεβαιώσεων)

Έκδοση:

1

Κατηγορία:

Γενικά Έντυπα
Έντυπο: Έντυπο

Σχόλια:

Το έντυπο Αίτηση Χορήγησης χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο επιθυμεί να καταθέσει αίτηση στην υπηρεσία του Ε.Λ.Κ.Ε. για χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας.

Ε-Χ-Α07 - ΑΙΤΗΣΗ (Για ακύρωση σύμβασης ανάθεσης έργου)

Έκδοση:

1
Έντυπο: Έντυπο

Σχόλια:

Στην περίπτωση που μία σύμβαση διακόπτεται για οποιοδήποτε λόγο είτε με ευθύνη του ΕΥ είτε του αναδόχου απαιτείται: Επιστολή του ΕΥ προς την Επιτροπή Ερευνών με την οποία θα γνωστοποιεί την διακοπή της σύμβασης.

Συννημένα Δικαιολογητικά:

Έγγραφη παραίτηση του αναδόχου στην οποία θα αναφέρει ρητά ότι αυτός παραιτείται κάθε δικαιώματος που απορρέει από την υπογεγραμμένη σύμβαση.

Ε-Χ-Α08 - ΑΙΤΗΣΗ (Για τροποποίηση σύμβασης ανάθεσης έργου)

Έκδοση:

1
Έντυπο: Έντυπο

Σχόλια:

Στην περίπτωση που μία σύμβαση τροποποιείται για οποιοδήποτε λόγο απαιτείται: Επιστολή του ΕΥ προς την Επιτροπή Ερευνών με την οποία θα γνωστοποιεί την τροποποίηση της σύμβασης.

Συννημένα Δικαιολογητικά:

Συνυποβάλλεται τροποποιητική σύμβαση (βλέπε σχετικά υποδείγματα στην ενότητα "ΕΝΤΥΠΑ" από την ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ)

Ε-Χ-Α09 - ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (αφορά Επιστημονικούς Υπευθύνους έργων του Π.Θ.)

Έκδοση:

2
Έντυπο: Έντυπο

Σχόλια:

Το έντυπο εξουσιοδότησης για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό συμπληρώνεται από κάθε δικαιούχο και υποβάλλεται μαζί με τη σύμβαση προκειμένου να γίνει η πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού. 

Ε-Χ-Α10 - ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (αφορά διοικητικό ή τεχνικό προσωπικό του Ιδρύματος)

Έκδοση:

2

Κατηγορία:

Αιτήσεις
Έντυπο: Έντυπο

Ε-Λ-Α11 - ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Έκδοση:

2
Έντυπο: Έντυπο

Σχόλια:

Ο ΕΥ συμπληρώνει τα έντυπα για την απασχόληση προσωπικού στο έργο, όπου αναφέρονται ονομαστικά όλα τα μέλη της ομάδας με τα ατομικά τους στοιχεία, τη διάρκεια της απασχόλησης, την αμοιβή, το ιδιαίτερο αντικείμενο απασχόλησης του κάθε απασχολούμενου, καθώς και την κατηγορία που εντάσσεται. Ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει συμπληρώνεται το αντίστοιχο έντυπο. Δεν εγκρίνονται αιτήσεις απασχόλησης προσωπικού με αναδρομικές ημερομηνίες έναρξης, διότι αντιβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.4 της Κ.Α. 679/22.8.96.

Συννημένα Δικαιολογητικά:

Συνυποβάλλεται ονομαστική κατάσταση και σύμβαση (webdoc)

Ε-Χ-Α12 - ΑΙΤΗΣΗ ΔΩΡΕΑΣ

Έκδοση:

1

Κατηγορία:

Γενικά Έντυπα
Έντυπο: Έντυπο

Ε-Χ-Α13 - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Έκδοση:

1

Κατηγορία:

Αιτήσεις
Έντυπο: Έντυπο

Ε-Χ-Α16 - ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Πανεπιστημιακού υποτρόφου)

Έκδοση:

1
Έντυπο: Έντυπο

Σχόλια:

Το αίτημα υποβάλλεται προκειμένου να υπολογιστεί, πριν την έναρξη της απασχόλησης (από τον ΕΛΚΕ) το συνολικό κόστος απασχόλησης των υποτρόφων (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών).

Ε-Χ-Α17 - ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΟΥ (Πανεπιστημιακού υποτρόφου)

Έκδοση:

1
Έντυπο: Έντυπο

Ε-Λ-Σ01 - ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Έκδοση:

2
Έντυπο: Έντυπο

Συννημένα Δικαιολογητικά:

Όταν η μετακίνηση αφορά σε μόνιμους υπαλλήλους (π.χ ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΙΔΑΧ) απαιτείται η προσκόμιση σχετικής άδειας απουσίας τους από το αρμόδιο όργανο στο οποίο υπάγονται. 

Σ2 - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ έως 15/11/2010

Έκδοση:

1

Κατηγορία:

Συνοδευτικά
Έντυπο: Έντυπο

Ε-Λ-Σ02 - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Έκδοση:

1
Έντυπο: Έντυπο

Σχόλια:

Το έντυπο Ημερολόγιο Kίνησης συμπληρώνεται για κάθε μετακίνηση και αποτελεί απαραίτητο συνοδευτικό για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης. Στο ημερολόγιο κίνησης επισυνάπτονται τα απαραίτητα παραστατικά, σύμφωνα με τις Οδηγίες Διαχείρισης.

Συννημένα Δικαιολογητικά:

1. Εισιτήρια (κάρτες επιβίβασης όταν η μετακίνηση γίνεται με αεροπλάνο) κάθε δημόσιου μεταφορικού μέσου.
2. Απόδειξη πώλησης εισιτηρίων προκειμένου για αεροπορικά εισιτήρια.
3. Τιμολόγια ξενοδοχείων (invoices) ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών τουριστικού γραφείου με voucher για διανυκτέρευση 
4. Τιμολόγια εγγραφής σε συνέδρια (invoices, receipts) και βεβαίωση συμμετοχής ή πρόγραμμα συνεδρίου όπου θα αναφέρεται η παρουσίαση επιστημονικού άρθρου ή πρόκληση συμμετοχής για συνεργασία
5. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας ΙΧ όταν η μετακίνηση γίνεται με αυτοκίνητο, καθώς και φωτοτυπία διαβατηρίου όταν η μετακίνηση γίνεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
6.  Έκθεση πεπραγμένων, στην οποία ο μετακινούμενος θα περιγράφει τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχε κατά τη μετακίνηση του (δεν απαιτείται έκθεση όταν η μετακίνηση γίνεται για συμμετοχή σε συνέδριο και υπάρχει πρόγραμμα).

Σ3 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΑ ΥΛΙΚΑ

Έκδοση:

1

Κατηγορία:

Συνοδευτικά
Έντυπο: Έντυπο

Ε-Χ-Σ04 - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (Δελτίο Εισαγωγής μη αναλωσίμου Υλικού)

Έκδοση:

1

Κατηγορία:

Συνοδευτικά
Έντυπο: Έντυπο

Σ5 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Έκδοση:

1

Κατηγορία:

Συνοδευτικά
Έντυπο: Έντυπο

Ε-Χ-Σ06 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (για αποκτήσεις από εξωτερικό)

Έκδοση:

1

Κατηγορία:

Γενικά Έντυπα
Έντυπο: Έντυπο

Ε-Χ-Σ07 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Έκδοση:

2

Κατηγορία:

Συνοδευτικά
Έντυπο: Έντυπο

Ε-Χ-Σ08 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Πανεπιστημιακού υποτρόφου)

Έκδοση:

1
Έντυπο: Έντυπο

Σχόλια:

Υποβάλλεται με την έναρξη της απασχόλησης του Πανεπιστημιακού Υποτρόφου.

Συννημένα Δικαιολογητικά:

Με το παρόν έντυπο προσκομίζονται υποχρεωτικά τα κάτωθι:
1. Φ/Α Δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου αν πρόκειται για αλλοδαπό
2. Φ/Α Εκκαθαριστικού σημειώματος ή έντυπο απόδοσης Α.Φ.Μ.
3. Φ/Α οποιουδήποτε επισήμου εγγράφου που να φαίνεται ο Α.Μ.Κ.Α. και ο Α.Μ.Α. ασφαλιστικού φορέα
4. Φ/Α της πρώτης σελίδος βιβλιαρίου καταθέσεων που αναγράφεται ο ΙΒΑΝ (ALPHABANK)

Ε-Χ-Β01 - ΒΕΒΑΙΩΣΗ (Εκτέλεσης έργου)

Έκδοση:

1

Κατηγορία:

Βεβαιώσεις
Έντυπο: Έντυπο