Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πληρωμή Δαπάνης Μετακίνησης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Μετακίνησης με ΙΧ)

Κωδικός
Ε-Λ-Υ01
Έντυπο
Συνημμένο Size
Έντυπο 28.05 KB
Σχόλια

Υπεύθυνη δήλωση για τους μετακινούμενους με ιδιόκτητο μεταφορικό μέσο των ιδίων ή των συζύγων των, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και ο αριθμός άδειας οδήγησης του ιδίου. 

Ισχύει από
Έκδοση
1

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Κωδικός
Ε-Λ-Σ02
Έντυπο
Συνημμένο Size
Έντυπο 29.61 KB
Σχόλια

Το έντυπο Ημερολόγιο Kίνησης συμπληρώνεται για κάθε μετακίνηση και αποτελεί απαραίτητο συνοδευτικό για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης. Στο ημερολόγιο κίνησης επισυνάπτονται τα απαραίτητα παραστατικά, σύμφωνα με τις Οδηγίες Διαχείρισης.

Συννημένα Δικαιολογητικά

1. Εισιτήρια (κάρτες επιβίβασης όταν η μετακίνηση γίνεται με αεροπλάνο) κάθε δημόσιου μεταφορικού μέσου.
2. Απόδειξη πώλησης εισιτηρίων προκειμένου για αεροπορικά εισιτήρια.
3. Τιμολόγια ξενοδοχείων (invoices) ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών τουριστικού γραφείου με voucher για διανυκτέρευση 
4. Τιμολόγια εγγραφής σε συνέδρια (invoices, receipts) και βεβαίωση συμμετοχής ή πρόγραμμα συνεδρίου όπου θα αναφέρεται η παρουσίαση επιστημονικού άρθρου ή πρόκληση συμμετοχής για συνεργασία
5. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας ΙΧ όταν η μετακίνηση γίνεται με αυτοκίνητο, καθώς και φωτοτυπία διαβατηρίου όταν η μετακίνηση γίνεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
6.  Έκθεση πεπραγμένων, στην οποία ο μετακινούμενος θα περιγράφει τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχε κατά τη μετακίνηση του (δεν απαιτείται έκθεση όταν η μετακίνηση γίνεται για συμμετοχή σε συνέδριο και υπάρχει πρόγραμμα).

Ισχύει από
Έκδοση
1

ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Κωδικός
Ε-Λ-Σ01
Έντυπο
Συνημμένο Size
Έντυπο 26.53 KB
Συννημένα Δικαιολογητικά

Όταν η μετακίνηση αφορά σε μόνιμους υπαλλήλους (π.χ ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΙΔΑΧ) απαιτείται η προσκόμιση σχετικής άδειας απουσίας τους από το αρμόδιο όργανο στο οποίο υπάγονται. 

Ισχύει από
Έκδοση
2