Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εγχειρίδια Διαχείρισης

Συμβάσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας

1.1 - Γενικά για τις Συμβάσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας

Ο σκοπός της σύναψης Συμβάσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας είναι η θεσμοθέτηση μηχανισμού που να ενθαρρύνει την πρακτική εφαρμογή των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Πανεπιστημίου (Ειδικός Λογαριασμός) προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, η δημιουργία ερευνητικών συνεργασιών με τη βιομηχανία και η δημιουργία χρηματορροών από δικαιώματα χρήσης (royalties) τους όφελος του Πανεπιστημίου (Ειδικός Λογαριασμός) και των δημιουργών, που παράγουν ερευνητικό έργο.

Γενική Πολιτική για την Πνευματική Ιδιοκτησία

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ειδικός Λογαριασμός) ανήκει το περιουσιακό δικαίωμα επί των έργων που δημιουργήθηκαν

  1. από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του σε εκτέλεση του υπηρεσιακού τους καθήκοντος (άρθρο 8 ν. 2121/91) ή κατά την εκτέλεση έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Ε. Π.Θ.), εφόσον δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στη σχετική σύμβαση χρηματοδότησης του συγκεκριμένου έργου.
  2. από τρίτους που απασχολούνται στο Π.Θ. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας/έργου και έχουν αποδεχτεί τη ρύθμιση αυτή στις σχετικές συμβάσεις που έχουν υπογράψει.