Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Technology Transfer Guide

Οδηγός μεταφοράς Τεχνολογίας - Περιγραφή

Ο Οδηγός Μεταφοράς Τεχνολογίας αποτελεί τμήμα του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού για την αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και παροχής σχετικών υπηρεσιών, εφεξής ΕΛΚΕ, ο οποίος συστήθηκε με την ΚΥΑ υπ’ αρ. 679/22.08.1996 «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αρ.

Η έννοια της εφεύρεσης (εν συντομία)

Εφεύρεση είναι ένα τεχνικό επινόημα, δηλαδή ένα προϊόν, μία μέθοδος ή μία νέα χρήση ήδη γνωστού προϊόντος, που:

α) είναι νέο, δηλαδή το επινόημα δεν είναι γνωστό πουθενά στον κόσμο κατά τη στιγμή της δημιουργίας του, με άλλα λόγια δεν συμπεριλαμβάνεται στο ισχύον state of the art,

β) παρουσιάζει εφευρετική δραστηριότητα δηλαδή το επινόημα δεν είναι προφανές στον ειδικό του πεδίου όπου ανήκει και 

Τήρηση εμπιστευτικότητας και απορρήτου

Η δημοσιοποίηση μιας εφεύρεσης καταλύει το δικαίωμα υποβολής αίτησης απονομής Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας. Όποια κι αν είναι η απόφαση των ερευνητών περί κατάθεσης αίτησης απονομής Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας ή μη, αναφορικά με τις Εξαρτημένες εφευρέσεις, αλλά και στην περίπτωση των Υπηρεσιακών εφευρέσεων, οι ερευνητές θα πρέπει, τουλάχιστον προσωρινά, να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια και να μην αποκαλύπτουν σε κανέναν τρίτο, ούτε να δημοσιοποιούν με κανέναν τρόπο το περιεχόμενο της εφεύρεσης είτε πρόκειται περί συσκευής είτε πρόκειται περί μεθόδου.