Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Λ.Κ.Ε.

Η έννοια της εφεύρεσης (εν συντομία)

Εφεύρεση είναι ένα τεχνικό επινόημα, δηλαδή ένα προϊόν, μία μέθοδος ή μία νέα χρήση ήδη γνωστού προϊόντος, που:

α) είναι νέο, δηλαδή το επινόημα δεν είναι γνωστό πουθενά στον κόσμο κατά τη στιγμή της δημιουργίας του, με άλλα λόγια δεν συμπεριλαμβάνεται στο ισχύον state of the art,

β) παρουσιάζει εφευρετική δραστηριότητα δηλαδή το επινόημα δεν είναι προφανές στον ειδικό του πεδίου όπου ανήκει και 

Τήρηση εμπιστευτικότητας και απορρήτου

Η δημοσιοποίηση μιας εφεύρεσης καταλύει το δικαίωμα υποβολής αίτησης απονομής Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας. Όποια κι αν είναι η απόφαση των ερευνητών περί κατάθεσης αίτησης απονομής Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας ή μη, αναφορικά με τις Εξαρτημένες εφευρέσεις, αλλά και στην περίπτωση των Υπηρεσιακών εφευρέσεων, οι ερευνητές θα πρέπει, τουλάχιστον προσωρινά, να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια και να μην αποκαλύπτουν σε κανέναν τρίτο, ούτε να δημοσιοποιούν με κανέναν τρόπο το περιεχόμενο της εφεύρεσης είτε πρόκειται περί συσκευής είτε πρόκειται περί μεθόδου.

Οργανωτική Δομή Ε.Λ.Κ.Ε.

Τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού είναι η Επιτροπή Ερευνών και η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού, των οποίων η σύνθεση, η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες αναφέρονται στα άρθρα 4, 5 και 6 της Κ.Υ.Α. 679/22.8.96, ΦΕΚ 826 τ. Β’. Η Επιτροπή Ερευνών αποτελείται από τον Πρόεδρο και μέλη εκλεγμένους εκπροσώπους (με τους αναπληρωτές τους) σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο σε όλα τα καθήκοντα του, όπως ορίζονται στην Κ.Υ.Α. 679/22.8.96, ΦΕΚ 826 τ. Β’.

Νομοθετικό πλαίσιο

  • Ν. 1733/1987 Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. (ΦΕΚ Α' 171/22.4.1987)
  • Ν. 2121/1993 Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα.  (ΦΕΚ Α' 25/4-3-1993)
  • Ν.