Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

INTERREG MED

  • Συνολικός Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 265 εκατ. €, που αποτελείται από 224 εκατ. € ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), 9 εκατ. ΜΠΒ (μέσο προενταξιακής βοήθειας) και εθνική συγχρηματοδότηση..
  • Περιγραφή Προγράμματος: Τα κράτη-εταίροι από 13 χώρες συνεργάζονται στο διακρατικό πρόγραμμα Interreg MED 2014-2020 ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη Μεσόγειο. Η διακρατική ρύθμιση τους επιτρέπει να αντιμετωπίσουν προκλήσεις πέρα από τα εθνικά σύνορα, όπως η άνοδος της οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και η ενίσχυση της καινοτομίας.
    Ο κύριος στόχος του προγράμματος Interreg MED είναι να προωθήσει την αειφόρο ανάπτυξη στη μεσογειακή περιοχή, προωθώντας καινοτόμες ιδέες και πρακτικές και λογική χρήση των πόρων και υποστηρίζοντας την κοινωνική ενσωμάτωση μέσω μιας ολοκληρωμένης και εδαφικής προσέγγισης συνεργασίας.
  • Ιστοσελίδα Προγράμματος: https://interreg-med.eu/
  • Ανοιχτές Προσκλήσεις: https://interreg-med.eu/fund-my-project/calls/
  • Εθνικά Σημεία Επαφής: https://interreg-med.eu/about-us/national-information/