Ευρωπαϊκό

JUSTICE

Τρί, 22/03/2016 - 14:38
 • Συνολικός Προϋπολογισμός: € 378.000.000
 • Περιγραφή Προγράμματος: Το πρόγραμμα «Justice» (συνένωση των προηγούμενων προγραμμάτων Civil Justice, Criminal Justice και Drug Prevention and Indormation Programmes της προηγούμενης περιόδου) στοχεύει στην ενδυνάμωση της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκής Ένωση μέσω στήριξης των δικαστικών διαδικασιών, κατάρτισης των δικαστών, ισότιμης και αποτελεσματικής πρόσβασης και αντιμετώπισης όλων όσων εμπλέκονται σε δικαστικές διαδικασίες και αποσκοπεί στη διαμόρφωση και υιοθέτηση ενός κοινού νομικού και δικαστικού πνεύματος. Έχοντας ως απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού περιβάλλοντος δικαιοσύνης, προωθεί την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας, τη συνεργασία των αστυνομικών δυνάμεων και τη διαχείριση κρίσεων σε θέματα ασφαλείας.

RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP PROGRAMME

Τρί, 22/03/2016 - 14:33
 • Συνολικός Προϋπολογισμός: € 439.470.000
 • Περιγραφή Προγράμματος: Το πρόγραμμα «Rights, Equality and Citizenship Programme» στοχεύει στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτά κατοχυρώθηκαν από τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Χάρτη και τις Διεθνείς Συμβάσεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Επιπλέον, το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην καταπολέμηση του ρατσισμού, στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και των ΑμΕΑ, στην προώθηση της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων, στην καταπολέμηση οποιασδήποτε μορφής βίας και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής των πολιτών.

HEALTH FOR GROWTH

Τρί, 22/03/2016 - 14:23
 • Συνολικός Προϋπολογισμός: € 449.394.000
 • Περιγραφή Προγράμματος: Το Πρόγραμμα για την Ανάπτυξη της Υγείας (Health for Growth) αποσκοπεί στην εναρμόνιση των συστημάτων υγείας και υγειονομικών προδιαγραφών με τους στόχους της στρατηγικής υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικοί στόχοι του έργου είναι η βελτίωση και η προστασία της υγείας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω αποδοτικών και λειτουργικών συστημάτων υγείας στα οποία θα επιτυγχάνεται καλύτερη πρόσβαση και θα παρέχεται η βέλτιστη υγειονομική περίθαλψη.

CREATIVE EUROPE

Τρί, 22/03/2016 - 14:01
 • Συνολικός Προϋπολογισμός: € 1.460.000.000
 • Περιγραφή Προγράμματος: Το Πρόγραμμα «Creative Europe» είναι η συνένωση των προγραμμάτων της προηγούμενης περιόδου που αφορούσαν στην προώθηση του πολιτισμού και της γλωσσικής πολυμορφίας (MEDIA, MEDIA Mundus, Culture). Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η διασφάλιση του ευρωπαϊκού πολιτιστικού στοιχείου, τόσο στον τομέα του πολιτισμού όσο και της ποικιλομορφίας των γλωσσών και η αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων από τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς που θα αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Europe 2020» περί απασχόλησης, κοινωνικής συνοχής και αειφόρου ανάπτυξης.

LIFE

Τρί, 22/03/2016 - 13:51
 • Συνολικός Προϋπολογισμός: € 3.456.655.000
 • Περιγραφή Προγράμματος: Το Πρόγραμμα LIFE στοχεύει στη στήριξη περιβαλλοντικών έργων ενισχύοντας μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης του Δικτύου Natura 2000. Επίσης, ενισχύει την υλοποίηση, υιοθέτηση και επιβολή της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της συμμετοχής των συνεργαζόμενων φορέων, των ΜΚΟ και των τοπικών φορέων και κυρίως υποστηρίζει την υλοποίηση του 7ου Περιβαλλοντικού Προγράμματος Δράσης.

ERASMUS+

Τρί, 22/03/2016 - 13:20
 • Συνολικός Προϋπολογισμός: € 14.774.524.000
 • Περιγραφή Προγράμματος: Το Πρόγραμμα Erasmus+ λειτουργεί ως συνεχιστής των προηγούμενων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και είναι η συνένωση των Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης (Lifelong Learning) – (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa Edulink, Programme for cooperation with industrialised countries), ενώ νέα προσθήκη αποτελεί ο τομέας του αθλητισμού. Βασική του προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της νεολαίας μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας. Όπως και το πρόγραμμα HORIZON 2020, το Erasmus+ στοχεύει σε δράσεις και συνεργασίες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις προτεραιότητες της στρατηγικής «Europe 2020».

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 (HORIZON 2020)

Τρί, 22/03/2016 - 12:04
 • Συνολικός Προϋπολογισμός: € 77.030.000.000
 • Περιγραφή Προγράμματος: Το πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, λειτουργώντας σαν συνεχιστής του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (FP7 2007-2013), στοχεύει στη στήριξη της εφαρμογής «Europe 2020», στην εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη λειτουργία του ERA (Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας). Βασική αρχή του είναι η γνώση και η καινοτομία, οι οποίες σαν βασικά συστατικά θα αποτελέσουν τους θεμέλιους λίθους για την οικοδόμηση μίας κοινωνίας που θα χαρακτηρίζεται από κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.