Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

CREATIVE EUROPE

creativeeurope.jpg

  • Συνολικός Προϋπολογισμός: € 1.460.000.000
  • Περιγραφή Προγράμματος: Το Πρόγραμμα «Creative Europe» είναι η συνένωση των προγραμμάτων της προηγούμενης περιόδου που αφορούσαν στην προώθηση του πολιτισμού και της γλωσσικής πολυμορφίας (MEDIA, MEDIA Mundus, Culture). Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η διασφάλιση του ευρωπαϊκού πολιτιστικού στοιχείου, τόσο στον τομέα του πολιτισμού όσο και της ποικιλομορφίας των γλωσσών και η αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων από τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς που θα αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Europe 2020» περί απασχόλησης, κοινωνικής συνοχής και αειφόρου ανάπτυξης.
  • Ιστοσελίδα Προγράμματος: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
  • Ανοιχτές Προσκλήσεις: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/
  • Εθνικά Σημεία Επαφής: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/ncp