Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αίτημα ορισμού Συντονιστή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ερευνώ - Καινοτομώ»

Σε συνέχεια της εκδοθείσας συνημμένης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ερευνώ -Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 - 2027 (Κωδικός Πρόσκλησης 08ΚΕ - Κωδικός ΟΠΣ 9833) και σύμφωνα με την παράγραφο 8.1. Υποβολή Αιτήσεων χρηματοδότησης στην οποία αναφέρεται ότι:

«Ο Δικαιούχος πραγματοποιεί είσοδο στο ΟΠΣΚΕ με τους κωδικούς TaxisNet της επιχείρησης ή/και του ερευνητικού οργανισμού και ορίζει Συντονιστή ΟΠΣΚΕ πράξης (έργου) για τη συγκεκριμένη δράση στο Προφίλ του. Για κάθε ερευνητική πρόταση ορίζεται ένα φυσικό πρόσωπο ως Συντονιστής ΟΠΣΚΕ του Έργου. Ο Συντονιστής ΟΠΣΚΕ διαχειρίζεται το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών του έργου από την έναρξη μέχρι και την ολοκλήρωση του, για λογαριασμό του Δικαιούχου/των Δικαιούχων»,

παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς, αποστείλουν συμπληρωμένο το συνημμένο Αίτημα Υποβολής Πρότασης για τον ορισμό Συντονιστή ΟΠΣΚΕ.

Για την αποστολή των αιτημάτων καθώς και για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους υπαλλήλους του Ε.Λ.Κ.Ε. στα τηλέφωνα: κα Αρσενίου Χ. (carseniou@uth.gr, 241068-5660), κα Ναούμ Κ. (konaoum@uth.gr, 242100-6449) και κα Τσερκέζου Π. (petserke@uth.gr, 242100-6452).

Θα ακολουθήσει επόμενο ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με το υπόδειγμα του Συμφωνητικού Συνεργασίας και πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Επισυναπτόμενα Εγγράφου