Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συμπληρωματικές προσκλήσεις για την Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού (2023-2024)

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (2023-2024) της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024, σε μια από τις θέσεις του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας όπως αυτές έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικώς το φάκελο υποψηφιότητάς τους, το αργότερο έως και την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024 (μέχρι τις 14:00)  στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος, με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση rc.gr.project@uth.gr.

Ετικέτες

Επισυναπτόμενα Εγγράφου
Συνημμένο Size
1. ΠΤΔΕ 606.22 KB
3. ΠΤΕΑ 497.27 KB
4. ΙΑΚΑ 597.14 KB
5. ΤΠΔΜΒ 587.36 KB
6. ΤΓΔΣ 592.63 KB
8. ΤΠΜ 739.4 KB
10. ΤΜΧΠΠΑ 1.47 MB
11. ΤΗΜΜΥ 1.58 MB
13. ΤΓΥΙΠ 1.13 MB
14. ΤΓΑ 1003.78 KB
16. ΤΕΤΔ 653.94 KB
20. ΤΔΕΥ 657.87 KB
22. ΤΚ 1.08 MB
24. ΤΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 629.62 KB
26. ΤΔΕΞΣ 493.04 KB
32. ΤΠΤ 1013.09 KB
33. ΤΠΕΒ 1016.03 KB
34. ΤΦΥΣΙΚΗΣ 1010.91 KB
35. ΤΜ 945.66 KB