Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Παροχή οδηγιών για τον έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών.

Σε συνέχεια της από 50/11.04.2023 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών, έχοντας υπόψη την άρση των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τις κείμενες διατάξεις που αφορούν στον έλεγχο δαπανών από τις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, σας ενημερώνουμε ότι το στάδιο της καταχώρησης των δικαιολογητικών δαπάνης (μέσω της εφαρμογής Ηλεκτρονικής Διακίνησης του Ε.Λ.Κ.Ε. (WEBDOC) θα συνεχίσει να υφίσταται, ενώ παράλληλα θα ακολουθεί υποχρεωτικά, η διακίνηση και υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών (πχ τιμολόγια, διόδια, ενημερότητες κλπ), με φυσικό αρχείο (έγχαρτα).

Τα κατά περίπτωση αρμόδια γραφεία (όπως περιγράφονται παρακάτω), προς αποφυγή πρόσθετων επιβαρύνσεων από ταχυδρομικές δαπάνες ή καθυστερήσεων στην εκτέλεση των προϋπολογισμών των προγραμμάτων σας, θα συγκεντρώνουν και θα ελέγχουν το σύνολο των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, ενώ στη συνέχεια θα τα διαβιβάζουν για εκκαθάριση, ενταλματοποίηση και πληρωμή στην οικονομική υπηρεσία του Ε.Λ.Κ.Ε..

Γραφεία του Ε.Λ.Κ.Ε. (για την εξυπηρέτησή σας):

  • Ε.Λ.Κ.Ε./Βόλος: Τμήμα Λογιστηρίου (Κυρίτση Σ. / Καρούλα Ρ. / Ρούσσου Ε. / Ρωμανά Κ.)
  • Ε.Λ.Κ.Ε./Λάρισα - Μεζούρλο: (Σκουτής Ν. / Αρσενίου Χ.)
  • Ε.Λ.Κ.Ε./Λάρισα - Γαιόπολις: (Παλαιοχωρλίδης Η. / Ζαβράκας Γ. / Πλιάτσικα Σ.)
  • Ε.Λ.Κ.Ε./Καρδίτσα: (Νασιάκου Μ.)
  • Ε.Λ.Κ.Ε./Τρίκαλα: (Κούτρα Φ.)
  • Ε.Λ.Κ.Ε./Λαμία: (Λαδοπούλου Θ. / Γερακίνη Π.)