Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΚΕ Π.Θ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ Ο2 - ΕΛΚΕ ΠΘ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι ως προθεσμία υποβολής Αιτημάτων Ο2 που αφορούν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών που θα εξοφληθούν με την Πρώτη ΕΑΠ του Μαΐου καθορίζεται η Δευτέρα 29/4/2024 έως τις 12.00 το πρωί ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες καθορίζεται η Παρασκευή 26/4/2024.

Οι προθεσμίες είναι νωρίτερα σε σχέση με το σύνηθες λόγω των αργιών του Πάσχα και της διακοπής λειτουργίας της ΕΑΠ .

Ηλεκτρονική διακίνηση αιτημάτων, δικαιολογητικών, συνοδευτικών εγγράφων και χρήση ψηφιακής υπογραφής στις συμβάσεις απασχόλησης.

Στο πλαίσιο της ολοένα αυξανόμενης ανάγκης για την εξ αποστάσεως διεκπεραίωση αιτημάτων, κάνοντας χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), κρίνεται αναγκαία η ενθάρρυνση της ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών, συνοδευτικών εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ του Ε.Λ.Κ.Ε.

Παροχή οδηγιών για τον έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών.

Σε συνέχεια της από 50/11.04.2023 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών, έχοντας υπόψη την άρση των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τις κείμενες διατάξεις που αφορούν στον έλεγχο δαπανών από τις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, σας ενημερώνουμε ότι το στάδιο της καταχώρησης των δικαιολογητικών δαπάνης (μέσω της εφαρμογής Ηλεκτρονικής Διακίνησης του Ε.Λ.Κ.Ε.

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Μετακινήσεις μελών Δ.Ε.Π. στο πλαίσιο εκτέλεσης προγραμμάτων μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε.

σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν.4957/2022 τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται μεταξύ άλλων να συμμετέχουν σε επιστημονικά συνέδρια και ερευνητικά σεμινάρια. Από την ως άνω διάταξη, σύμφωνα με την από 119929/Ζ1/30.09.2022 εγκύκλιο (σελ.15 - επισυνάπτεται) προκύπτει ότι «η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και ερευνητικά σεμινάρια δεν συνιστά απλό δικαίωμα του μέλους Δ.Ε.Π., αλλά αποτελεί υποχρέωση και μέρος των καθηκόντων του μέλους Δ.Ε.Π. προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεχής επιστημονική του εξέλιξη. Συνεπώς η συμμετοχή σε κάθε είδους επιστημονικά συνέδρια και ερευνητικά σεμινάρια που σχετίζονται με την επιστήμη του μέλους Δ.Ε.Π. δεν προϋποθέτει τη χορήγηση άδειας απουσίας.