Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης εξωτερικού μέλους της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4521/2018, κεφ. Ε’, άρθρα 21 έως 27 και σύμφωνα με απόφαση της (Συνεδρίαση υπ. αριθμ. 34/05.10.2021), επαναλαμβάνει την Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 35963/ 05.08.2021 για την πλήρωση μίας (1) θέσης εξωτερικού μέλους της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η επανάληψη της Πρόσκλησης γίνεται σε εφαρμογή απόφασης, την οποία έλαβε η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη 34η /05.10.2021 συνεδρίασή της, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι δεν συγκεντρώθηκε ο αναγκαίος αριθμός μελών που απαιτεί η σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε. για τα εξωτερικά μέλη της (πρόσωπα εκτός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας). Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι που ανταποκρίθηκαν στην με αρ. πρωτ. 35963/ 05.08.2021 Πρόσκληση (αρχική Πρόσκληση) δεν απαιτείται να δηλώσουν εκ νέου το ενδιαφέρον τους στην επαναληπτική Πρόσκληση.

Κατόπιν των παραπάνω αναφερομένων, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας εξωτερικών μελών για την Ε.Η.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τη συνημμένη αίτηση (Παράρτημα ΙI) συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα έως και την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 9.00 π.μ.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα αντίστοιχα βιογραφικό σημειώματα υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ee@uth.gr).

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της ΕΗΔΕ, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ανατρέξουν στα άρθρα 21 έως 27 του Ν.4521/2018, τα οποία επισυνάπτονται ως Παράρτημα (Ι) της παρούσας πρόσκλησης. Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, παρέχονται από την Γραμματέα της Ε.Η.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γεωργία Ευαγγέλου, τηλ. 2410 684734, mail:ehde@uth.gr

Η Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ee.uth.gr), καθώς επίσης και την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (uth.gr).

Ετικέτες

Επισυναπτόμενα Εγγράφου
Συνημμένο Size
Πρόσκληση 278.33 KB