Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαδικασία έγκρισης νέων προγραμμάτων από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

H ίδρυση και λειτουργία της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.)  του Ιδρύματος, ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21-27 του Ν.4521/2018 βάσει του οποίου δημιουργήθηκε ο Κανονισμός Αρχών και Λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας καθώς και ο Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (βλέπε https://ehde.uth.gr/). Η Ε.Η.Δ.Ε. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, θα αξιολογεί κάθε ερευνητικό έργο που θα υποβάλλεται προς διαχείριση στον ΕΛΚΕ και θα το εγκρίνει ή θα προβαίνει σε συστάσεις και σε εισηγήσεις για την αναθεώρησή του, εφόσον προκύπτουν ηθικά και δεοντολογικά κωλύματα.

Σε εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, θα πρέπει πλέον υποχρεωτικά, για την αποδοχή διαχείρισης έργων από την Επιτροπή Ερευνών, να έχει προηγηθεί η έγκριση του έργου από την Ε.Η.Δ.Ε. του Ιδρύματος. (βλέπε σχετικό link με οδηγίες https://ehde.uth.gr/Αίτηση-Ερευνητικού-Έργου).

Η εγκριτική απόφαση θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τη γραμματεία της ΕΗΔΕ στον αιτούντα και στη συνέχεια θα πρέπει να συνυποβάλλεται στην Επιτροπή Ερευνών με την υποβολή του Αιτήματος Αποδοχής Διαχείρισης Έργου (Έντυπο Δ1). Για περισσότερες πληροφορίες: Ευαγγέλου Γεωργία (Γραμματεία ΕΗΔΕ - τηλ. 2410 684734)

Επισημαίνεται ότι από 1 Οκτωβρίου και μετά δεν θα γίνονται αποδεκτά προς διεκπεραίωση, αιτήματα αποδοχής διαχείρισης νέων έργων, τα οποία δεν θα συνοδεύονται από την ως άνω απόφαση. 

Ετικέτες