Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εργαστήριο Περιφερειακών Οικονομικών Αναλύσεων και Πολιτικών

ΦΕΚ
200 27/08/1996
E-mail
mtsiapa@uth.gr
Ιστοσελίδα
http://www.prd.uth.gr/el/research/lab/economic_analysis
Τμήμα
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Τηλ.
+30 24210 74467
Ερευνητικές κατηγορίες
Κοινωνικο-Οικονομικη Αναπτυξη
Οικονομικές επιστήμες
Το εργαστήριο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της οικονομικής ανάλυσης των χωρικών φαινομένων και δυναμικών. Σκοπός του είναι η εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών, η σύνταξη οικονομικών εκθέσεων, η ανάλυση στατιστικών δεδομένων και οι προβλέψεις χρονολογικών σειρών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Επίσης η οικονομική ανάλυση του Βαλκανικού χώρου σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και η ανάλυση των περιφερειακών επιπτώσεων του οικονομικού μετασχηματισμού στην ΕΕ και στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.
Ερευνητικές δραστηριότητες

H εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών και τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, η εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων ανάπτυξης (master plans), η σύνταξη οικονομικών εκθέσεων, η παροχή εξειδικευμένων συμβουλών και η πάσης φύσεως υποστήριξη τοπικών, εθνικών ή Ευρωπαϊκών φορέων σε θέματα που αφορούν το σχεδιασμό αναπτυξιακών πολιτικών σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα.

H ανάλυση στατιστικών δεδομένων και οι προβλέψεις χρονολογικών σειρών σε τοπικό περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η ανάλυση των οικονομικών δυνατοτήτων και περιορισμών (SWOT analysis) μιας περιοχής και η εκπόνηση μελετών τοπικών αγορών εργασίας.

Η ανάλυση του τοπικού επιχειρηματικού δυναμικού και ο σχεδιασμός προγραμμάτων προβολής τοπικών οικονομιών.

H εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών σκοπιμότητας και επιχειρηματικών σχεδίων (business plans) για την υπαγωγή των επιχειρήσεων στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου ή γενικότερα σε αναπτυξιακά προγράμματα.

Εκπόνηση business plans για την αξιοποίηση της δημοτικής και δημόσιας περιουσίας.

Μελέτες χωροθέτησης επενδύσεων.

Η οικονομική ανάλυση του Ευρωπαϊκού χώρου σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και η παρακολούθηση και αξιολόγηση των περιφερειακών επιπτώσεων της οικονομικής ολοκλήρωσης και των διαρθρωτικών και τομεακών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

H ενίσχυση και υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ερευνητικά Έργα

Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Θεσσαλίας: Οριζόντιες Δραστηριότητες, ΓΓΕΤ 2006-2008.

Σύμβουλος Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας στα Πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Το Ελληνικό Σύστημα Αστικών Κέντρων: Διαρθρωτικοί μετασχηματισμοί, κοινωνική συνοχή και στρατηγικές ισόρροπης ανάπτυξης, Υπουργείο Παιδείας / Ευρωπαϊκή Ένωση "ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II" 2005.

Περιφερειακές συγκλίσεις και αποκλίσεις στην Ελλάδα και την διευρυμένη Ευρώπη. Αξιολόγηση οικονομικών τάσεων και σχεδιασμός πολιτικών συνοχής και ανάπτυξης Υπουργείο Παιδείας / Ευρωπαϊκή Ένωση "ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II" 2005.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Φερρών, Δήμος Φερρών 2008.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πλατέος, Δήμος Πλατέος 2007.

Μελέτη Αναμόρφωσης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, 2004.

Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα: Πλαίσιο, Στρατηγική, Θεσμοί, Υπουργείο Ανάπτυξης 2004.

Σύστημα Μέτρησης της Ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Περιφερειών, Υπουργείο Ανάπτυξης, 2004.

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μαγνησίας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας 2004.

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Βόλου, ΔΗΤΕΒ, 2004.

Αναπτυξιακή Μελέτη Νομού Καρδίτσας, Περιφέρεια Θεσσαλίας, 2004.

Ανταγωνιστικότητα των πόλεων μεσαίου μεγέθους στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια Ηράκλειτος, Υπουργείο Παιδείας, 2003-04.

Καταγραφή σε Τοπικό Επίπεδο των Υπαρχουσών Δομών Υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (EQUAL), Δήμος Λάρισας, 2003.

Διαμόρφωση Οργανογράμματος ΔΕΥΑΜ, ΔΕΥΑΜΒ, 2003.

Διερεύνηση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος των Συνεργιών και της Ζήτησης των Δράσεων του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα", BCS Σύμβουλοι Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 2003.

Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη και Ανταγωνισμός των Πόλεων στα Πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης στις Χώρες του Ταμείου Συνοχής, Υπουργείο Παιδείας / Ευρωπαϊκή Ένωση "ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ",2002.

Πιλοτική Εφαρμογή Επιτελικής Οργάνωσης και Παρακολούθησης των Έργων και Συναφών Χρηματοδοτήσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ΥΠΕΣΔΑ, 2002.

Οι Περιφερειακές Επιπτώσεις του Προγράμματος "Ελλάδα 2004", ΥΠΠΟ 2001.

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Λάρισας Δήμος Λάρισας, 2001-02.

Το "Master Plan" του Δήμου Λάρισας, Δήμος Λάρισας, 2001.

Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δήμου Αλοννήσου, Δήμος Αλοννήσου, 2001.

Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δήμου Αρτέμιδος, Δήμος Αρτέμιδος, 2001.

Χωροταξικές προτεραιότητες οικιστικού δικτύου και αστικών συγκεντρώσεων Βαλκανικού χώρου ΥΠΕΧΩΔΕ, 2000.

Διεθνές Σεμινάριο και Συνέδριο για την Ανάπτυξη των Βαλκανίων, ΥΠΕΘΟ, 2000.

ΣΠΑ Θεσσαλίας για την προγραμματική περίοδο 2000-2006 Περιφέρεια Θεσσαλίας, 1999.

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη των Βαλκανίων, ΥΠΕΘΟ, 1999.

Το Σχέδιο Ανάπτυξης της Μαγνησίας για τον 21ο Αιώνα, Νομαρχία Μαγνησίας, 1998.

Οι χωρικές επιπτώσεις των Αναπτυξιακών Νόμων στις περιόδους 1983-1990 και 1991-1997, ΕΠΟΑ, 1998.

Διεθνής Ρόλος της Πρωτεύουσας και Εντοπισμός Δραστηριοτήτων που Απαιτούνται για την Υλοποίησή του Οργανισμός Αθήνας, 1998.

Οι Χωρικές επιπτώσεις των Ολυμπιακών Αγώνων ΕΔΟΑ "2004", 1997.

Πολιτική Γης στην Ελλάδα ΥΠΕΧΩΔΕ, 1997.

Ρυθμιστικό Σχέδιο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 1997.

Οι Επιχειρήσεις του Νομού Μαγνησίας: Έρευνα των χαρακτηριστικών, τάσεων, στάσεων και αναγκών των μελών του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, Επιμελητήριο Μαγνησίας, 1996.

Μελέτη - Ερευνά για την Παραθεριστική Κατοικία στην Ελλάδα ΥΠΕΧΩΔΕ, 1996.

Μελέτη - Έρευνα για τον Αγροτικό Χώρο ΥΠΕΧΩΔΕ, 1996.

Αναπτυξιακή Μελέτη Νομού Μαγνησίας, ΟΑΕΔ, 1995.

Αναπτυξιακή Μελέτη Επαρχίας Αλμυρού, ΟΑΕΔ, 1994.

Σύνταξη του προγράμματος URBAN Βόλου-Νέας Ιωνίας ΥΠΕΘΟ, 1994.

Μελέτης Αναβάθμισης της Περιοχής Αλιβερίου, Δήμου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας Δήμος Ν. Ιωνίας, 1994.

Διαμόρφωση σχεδίου στρατηγικής Ανάπτυξης της συγκοινωνιακής υποδομής της Χώρας, Ελλάδα-2010 ΥΠΕΘΟ, 1993.

Μελέτη Ίδρυσης και Οργάνωσης Τοπικού Φορέα Διοίκησης και Λειτουργίας Βιομηχανικής Περιοχής Καρδίτσας, ΑΝΚΑ ΑΕ / ΕΤΒΑ, 1992.

Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αναπτυξιακού Συνδέσμου Κάμπου, Νομού Καρδίτσας, ΑΝΚΑ Α.Ε., 1991.

Εργαστηριακή Υποδομή

Ολοκληρωμένες βάσεις στατιστικών δεδομένων που αφορούν τα οικονομικά, δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά κρατών και περιφερειών καθώς και τις τεχνικές και κοινωνικές υποδομές σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Επίσης διαθέτει άμεση πρόσβαση, μέσω του δικτύου Internet και της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου, σε διεθνείς τράπεζες πληροφοριών που αφορούν τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα. Οι βάσεις δεδομένων του εργαστηρίου συμπεριλαμβάνουν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή πληροφορίες που αφορούν τα εξής: α) Χρονολογικές σειρές οικονομικών, δημογραφικών, διαρθρωτικών και μακροοικονομικών στοιχείων, καθώς και στοιχείων απασχόλησης, ανεργίας, επενδύσεων και υποδομών για το σύνολο της χώρας (ΕΛΣΤΑΤ, Allmedia), β) Διεθνείς βάσεις δεδομένων με οικονομικά, δημογραφικά, διαρθρωτικά και μακροοικονομικά στοιχεία, καθώς και στοιχεία τεχνικών και κοινωνικών υποδομών για όλες τις χώρες του κόσμου και ειδικά τις χώρες της ΕΕ (UN, World Bank, OECD, Eurostat, IMF, Espon, WIIW, ITC, APEC), γ) Πλήρεις στατιστικές σειρές με στοιχεία ανά νομό και περιφέρεια που αφορούν τα οικονομικά, δημογραφικά, και διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει πέρα από τις απογραφές πληθυσμού και τις κλαδικές απογραφές (μεταποίηση, εμπόριο, υπηρεσίες), ετήσιες καταγραφές με στοιχεία ανά νομό και περιφέρεια για μια σειρά σημαντικούς δείκτες της Ελληνικής οικονομίας (ΕΛΣΤΑΤ, Allmedia), δ) Βάση δεδομένων με οικονομικά, δημογραφικά και διαρθρωτικά στοιχεία για τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο NUTS II και NUTS III (Regio database), ε) Ειδική βάση δεδομένων με οικονομικά, διαρθρωτικά και δημογραφικά στοιχεία για τις περιφέρειες των χωρών σε μετάβαση στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και ειδικά για τις Βαλκανικές περιφέρειες (SEED Database), στ) Ειδική βάση δεδομένων με στοιχεία για τα επενδυτικά κίνητρα και τα κοινοτικά προγράμματα.

Σύγχρονη υπολογιστική υποδομή.

Σύγχρονα υπολογιστικά προγράμματα στατιστικής (Eviews, SPSS, STATA) και χαρτογραφικής ανάλυσης (ArcGIS).

Υπηρεσίες

Επιχειρησιακά Σχέδια Δήμων

Ειδικές αναπτυξιακές μελέτες

Μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας

Μελέτες οργάνωσης και ανασυγκρότησης δημοσίων υπηρεσιών

Σχεδιασμός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ)

Επενδυτικά σχέδια και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αξιοποίηση του αναπτυξιακού νόμου 3908/11

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς σε θέματα παραγωγικής συγκρότησης, περιφερειακής εξειδίκευσης, περιφερειακής συνοχής, περιφερειακών εισροών-εκροών, οικονομικών σχέσεων και αναπτυξιακής πολιτικής

Προσωπικό
Επίθετο Όνομα Ιδιότητα - Θέση Email Τηλέφωνο Web-link
Πετράκος
Γεώργιος
Διευθυντής
petrakos@uth.gr
+30 24210 74468
Πολύζος
Σεραφείμ
Αναπληρωτής Καθηγητής
spolyzos@uth.gr
+30 24210 74446
Καλλιώρας
Δημήτριος
Επίκουρος Καθηγητής
dkallior@uth.gr
+30 24210 74484
Αναγνώστου
Αγγελική
Λέκτορας
aganag@uth.gr
+30 24210 74596
Αρτελάρης
Παναγιώτης
Λέκτορας
partelar@uth.gr
+30 6942018528
Τσιάπα
Μαρία
Ερευνητής
mtsiapa@uth.gr
+30 24210 74467
Σαράτσης
Γιάννης
Ερευνητής
saratsis@uth.gr
+30 24210 74462
Τοπάλογλου
Λευτέρης
Ερευνητής
ltopaloglou@lga.gr
+30 6944291835
Κούπτσια
Βίκτωρ
Ερευνητής
cupcea@uth.gr
+30 24210 74447
Αρβανιτίδης
Πασχάλης
Επίκουρος Καθηγητής
parvanit@uth.gr
+30 24210 74914
Μεταξάς
Θοδωρής
Επίκουρος Καθηγητής
metaxas@uth.gr
+30 24210 74917
Τριανταφυλλόπουλος
Νικόλαος
Επίκουρος Καθηγητής
ntriant@uth.gr
+30 6974300096
Τσέλιος
Βασίλης
Επίκουρος Καθηγητής
v.tselios@soton.ac.uk