Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών

ΦΕΚ
38 22/02/1995
E-mail
ekhah@uth.gr
Ιστοσελίδα
http://genetics.agr.uth.gr
Τμήμα
Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
Τηλ.
+30 24210 93115
Ερευνητικές κατηγορίες
Γενετική και Βελτίωση Φυτών
Στόχος του εργαστηριού Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, είναι η γνώση και εξοικείωση των φοιτητών Γεωπονίας με τις σύγχρονες εφαρμογές συμβατικών και βιοτεχνολογικών μεθόδων στη Βελτίωση και σποροπαραγωγή των καλλιεργούμενων φυτών. Συγκεκριμένα, αναλύεται σχήμα ολιστικής προσέγγισης στη βελτίωση των φυτών και εξετάζονται εξειδικευμένες και σύγχρονες προσεγγίσεις που αφορούν την επιλογή με χρήση μοριακών δεικτών, τη φυτοπαθοβελτίωση, την οργανική βελτίωση, την εφαρμογή τεχνιτών μεταλλάξεων, την παραγωγή εμβολιασμένων σποροφύτων κηπευτικών και την παραγωγή διαγονιδιακών (GMO) φυτών. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στη περιγραφή των φυσιολογικών και βιοχημικών διεργασιών της ανάπτυξης του σπόρου και των τεχνικών επεξεργασίας για χρήση ως πολλαπλασιαστικό υλικό.
Ερευνητικές δραστηριότητες

Κυτταρογενετική και Χρωμοσωμική μηχανική.

Συλλογή και αξιοποίηση φυτoγενετικών πόρων.

Εφαρμογές σχημάτων Οργανικής Βελτίωσης και ανάπτυξη ανεκτικότητας σε χαμηλές εισροές και σε αβιοτικές καταπονήσεις.

Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού και εφαρμογές τεχνολογίας του σπόρου.

Αξιολόγηση ποικιλιών και εφαρμογή μεθοδολογιών Bελτίωσης σε καλλιεργούμενα είδη.

Μελέτη και αξιολόγηση εμβολιασμένων σποροφυτών λαχανικών.

Εφαρμογές της in vitro ιστοκαλλιέργειας στη Βελτίωση των φυτών.

Μοριακή Βελτίωση – Γενετική ανάλυση και προσδιορισμός γενετικής ταυτότητας και καθαρότητας ποικιλιών.

Σύγχρονες εφαρμογές συμβατικών και βιοτεχνολογικών μεθόδων στη Βελτίωση και σποροπαραγωγή των καλλιεργούμενων φυτών.

Μελέτη της φυσιολογίας και βιωσιμότητας των σπόρων και εφαρμογές τεχνητού εμβολιασμού σποροφύτων.

Ελεγχος Γενετικά Τροποποιημένων φυτών (GMO).

Ερευνητικά Έργα

ΠΕΝΕΔ, 91 ΕΔ 392: ‘Συνδυασμένη επιλογή HS, S1 και TC οικογενειών σε πληθυσμό καλαμποκιού για μειωμένες απαιτήσεις αζώτου’’ (χρηματοδότηση Γ.Γ.Ε.Τ.).

Π94001: Πρόγραμμα Συνεργασίας ΑΕΙ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ : ‘Μελέτη προσαρμοστικότητας των ποικιλιών ζαχαρότευτλων στη Θεσσαλία και αξιολόγηση του παραγωγικού δυναμικού τους’.

Επιτροπή Ερευνών Π.Θ.(i)‘Βελτίωση Ποικιλιών και σποροπαραγωγή στις συνθήκες της παραδοσιακής γεωργίας στη Θεσσαλίας (ΙΙ) Μεθοδολογία προσδιορισμού της γενετικής καθαρότητας πιστοποιημένου σπόρου υβριδίων καλαμποκιού.

ΠΕΝΕΔ 95 ‘ Μεθοδολογία Επιλογής για δημιουργία γενετικού υλικού καλαμποκιού με ανεκτικότητα στις οριακές θερμοκρασίες’ (158150 ΕΡΕ/383).

Πρόγραμμα Ε+Τ Συνεργασία. Ελλάδας–Κίνας (2000–2002) Δημιουργία Μοριακών δεικτών και αξιολόγηση της διακριτικής ικανότητος για επιλογή γενοτύπων του γένους Actinidia. (ΑΠ:6034/00, 30–10–2000, ΓΓΕΤ).

Research project ‘Plant molecular Genetics for an environmentally compatible agriculture’ Greek node, Theme E2. Χρηματοδότηση Ε.Ε.

COST 828. ‘Seed science in the Field of Genetically Controlled Stress Physiology’. Εθνικός Εκπρόσωπος ενώ συμμετέχει και στην Ομάδα Εργασίας ‘Field crops of cross pollinated species’ ως συντονιστής της Ελληνικής Ερευνητικής Ομάδος.

INCO–DOC ‘Collection, Evaluation and Cryopreservation of Germplasm of the Genus Actinidia and Breeding Novel Kiwifruit’. Συντονιστής της Ελληνικής Ερευνητικής Ομάδας (ERB 3514PL961475).

Στα πλαίσια TEMPUS, συμμετείχε στο πρόγραμμα S–JEP11446–96 ως συντονιστής της Ερευνητικής Ομάδας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΔΗΜΗΤΡΑ 95 (Απόφαση 5/15–11–96 Δ.Σ. ΕΘΙΑΓΕ): α.Δημιουργία Ποικιλιών Μαλακού Σιταριού με Ενσωμάτωση Γονιδίων από Συγγενή είδη. β.Αξιοποίηση γενετικής παραλλακτικότητας ελληνικών ποικιλιών λαχανοκομικών φυτών με τη δημιουργία διαλογών ανθεκτικών σε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες.

ΠΕΝΕΔ 95 – Αξιολόγηση υβριδίων καλαμποκιού ως προς την αποτελεσματική αξιοποίηση του υπολειμματικού ΝΟ3–Ν (158150 ΕΡΕ/383).

ΚΕ 4347 – Ερευνα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας προγραμμάτων Βελτίωσης και παραγωγής και διαχείρισης πολλαπλασιαστικού υλικού (BREEDSEED) 09ΣΥΝ–22–958.

ΚΕ 3185 – «Γενετικός Έλεγχος και ταυτοποίηση νέας ποικιλίας ακτινιδίου με DNA ανάλυση και προσδιορισμό των φυσικοχημικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών της»

Συμμετοχή στην σύνταξη της 2ης Εθνικής Έκθεσης του F.A.O σχετική με τους φυτογενετικούς πόρους για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία (2006).

ΚΕ 3935?01 Ανάπτυξη DNA μοριακού προφίλ και ταυτοποίηση γενετικού υλικού βαμβακιού με χρήση μοριακών γενετικών αναλύσεων.

ΚΕ 3935 –02 Αναβάθμιση, διατήρηση και ταυτοποίηση γενετικού υλικού βαμβακιού μέσω διατοπικών πειραμάτων αγρού

Εργαστηριακή Υποδομή

Θάλαμος ανάπτυξης φυτών.

Ψυκτικός θάλαμος διατήρησης σπόρων.

Συσκευές ηλεκτροφόρησης.

Συσκευή PCR.

Υδατόλουτρο.

Προβλαστήρια.

Ψυχόμενη φυγόκεντρος.

Εστία & Θάλαμος ιστοκαλλιέργειας.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Διεθνής προσπάθεια ανάπτυξης του Μοριακού Γενετικού Χάρτη στο βαμβάκι μέσω της χρησιμοποίησης των μερικώς διειδικών υβριδίων που έχει παράγει μετά από διειδικό υβριδισμό μεταξύ G. hirsutum x G. barbadense και την υποστήριξη τεχνικών της βιοτεχνολογίας.

Ευρωπαϊκή κατοχύρωση της 1ης Ελληνικής ποικιλίας Ακτινιδίου (ADEUS) στον CPVO με την επιλογή αυτοσυμβατών πρέμνων, την ανάπτυξη του DNA μοριακού profile  και τη μελέτη φυσικοχημικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών.

Ανάδειξη της παραδοσιακής ποικιλίας (πληθυσμός) φασόλια Πρεσπών ως Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης.

Συλλογή, διατήρηση και μελέτη παραδοσιακών ποικιλιών σιτηρών και ψυχανθών για ανάδειξη των ιδιοτήτων τους σε συνεργασία με την Τράπεζα Γενετικού Υλικού του ΥΠΑΤ.

Ανάπτυξη μεθοδολογιών κομποστοποίησης υπολειμμάτων εκκοκισμένου βαμβακιού και αξιοποίηση τους ως υποστρώματα καλλιέργειας λαχανικών.

Ανάπτυξη μοντέλου (Κι) πρόβλεψης μελέτης ζωτικότητας και ευρωστίας των σπόρων κάτω από διαφορετικές συνθήκες καλλιέργειας.

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για αντιμετώπιση του ληθαργού εξαιτίας σκληρότητας του σπόρου.

Ανάπτυξη νέων μεθόδων εμβολιασμού λαχανοκομικών ειδών.

Υπηρεσίες

Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού και εφαρμογές τεχνολογίας των σπόρων.

Αξιολόγηση ποικιλιών και εφαρμογή μεθοδολογιών βελτίωσης σε καλλιεργούμενα είδη.

Τεχνική υποστήριξη και ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών για την παραγωγή σπόρου υβριδίων.

Παροχή κυτταρογενετικών αναλύσεων και έλεγχοι επιπέδων πλοειδίας.

Έλεγχος βλαστικότητας και τεστ ζωτικότητας του σπόρου.

Σχεδιασμός Σποροπαραγωγής. Τεχνικές εμβολισμού κηπευτικών καλλιεργειών.

Αναλύσεις ποιότητας καρπών και σπόρων – TEST φυτοϋγείας και ζωτικότητας σπόρων.

Ελεγχος γενετικά τροποποιημένων φυτών και προϊόντων φυτικής προέλευσης.

Προσωπικό
Επίθετο Όνομα Ιδιότητα - Θέση Email Τηλέφωνο
Αβραάμ
Χα
Διευθυντής
ekhah@uth.gr
+30 24210 93183
Μαυρομάτης
Αθανάσιος
Διευθυντής
amavromat@uth.gr
+30 24210 93136
Πανάγου
Ασήμω
Εκδηλώσεις
apanagou@uth.gr
+30 24210 93115