Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

LIFE

life.jpg

 • Συνολικός Προϋπολογισμός: € 3.456.655.000
 • Περιγραφή Προγράμματος: Το Πρόγραμμα LIFE στοχεύει στη στήριξη περιβαλλοντικών έργων ενισχύοντας μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης του Δικτύου Natura 2000. Επίσης, ενισχύει την υλοποίηση, υιοθέτηση και επιβολή της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της συμμετοχής των συνεργαζόμενων φορέων, των ΜΚΟ και των τοπικών φορέων και κυρίως υποστηρίζει την υλοποίηση του 7ου Περιβαλλοντικού Προγράμματος Δράσης.

  Το πρόγραμμα LIFE χωρίζεται σε δύο βασικά υποπρογράμματα:

  1. Περιβάλλον (Environment): Ενίσχυση της αποδοτικότητας των πόρων, της υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής στον τομέα της φύσης και βιοποικιλότητας και προώθηση της ευαισθησίας σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Το υποπρόγραμμα Περιβάλλον θέτει τρεις τομείς προτεραιότητας:
   • Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων (Environment and Resource Efficiency): για ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών και πολιτικών προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά περιβαλλοντικές προκλήσεις κυρίως στους τομείς του αέρα, των αποβλήτων, των υδάτων και της σύνδεσης του περιβάλλοντος με την υγεία.
   • Φύση και Βιοποικιλότητα (Nature and Biodiversity): για ανάπτυξη, εφαρμογή, αξιολόγηση και υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας στον τομέα της βιοποικιλότητας, για ενδυνάμωση της ανάπτυξης του δικτύου Natura 2000.
   • Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση (Information and Governance): για την προώθηση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά ζητήματα μέσω της διάχυσης της γνώσης, της υποστήριξης της επικοινωνίας και της διάδοσης πληροφοριών στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και της βιώσιμης περιβαλλοντικής κατανάλωσης.
  2. Κλίμα (Climate): Ενίσχυση της υιοθεσίας της Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Νομοθεσίας για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και προώθηση της ευαισθητοποίησης για κλιματικά ζητήματα. Το υποπρόγραμμα Κλίμα θέτει τρεις τομείς προτεραιότητας:
   • Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής (Climate Change Mitigation): για υιοθέτηση καλών πρακτικών και γνώσεων που στοχεύουν στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και ενίσχυση της δυνατότητας εφαρμογής αυτών των γνώσεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
   • Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (Climate Change Adaptation): για ενίσχυση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή μέσω υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών και λύσεων, ακόμα και μέσω προσεγγίσεων που έχουν ως βάση το οικοσύστημα, σε εθνικό, περιφερειακό αλλά και τοπικό επίπεδο.
   • Κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση (Climate Governance and Information): για προώθηση φιλικής προς το περιβάλλον συμπεριφοράς, τόσο από μέρος του κοινού, όσο και των αρχών, μέσω πολιτικών, συμβατών με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών στο τομέα του κλίματος.
 • Ιστοσελίδα Προγράμματος: http://ec.europa.eu/environment/life/
 • Ανοιχτές Προσκλήσεις: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/
 • Εθνικά Σημεία Επαφής: http://ec.europa.eu/environment/life/contact/ncp
 • Προγράμματα σε εξέλιξη: