Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 (HORIZON 2020)

horizon 2020

 • Συνολικός Προϋπολογισμός: € 77.030.000.000
 • Περιγραφή Προγράμματος: Το πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, λειτουργώντας σαν συνεχιστής του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (FP7 2007-2013), στοχεύει στη στήριξη της εφαρμογής «Europe 2020», στην εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη λειτουργία του ERA (Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας). Βασική αρχή του είναι η γνώση και η καινοτομία, οι οποίες σαν βασικά συστατικά θα αποτελέσουν τους θεμέλιους λίθους για την οικοδόμηση μίας κοινωνίας που θα χαρακτηρίζεται από κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

  Το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από τρεις (3) βασικές προτεραιότητες, οι οποίες είναι τα εξής:

  1. Επιστήμη Αριστείας (Excellent Science): Ενίσχυση της επιστημονικής αριστείας και επέκτασή της, με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας του συστήματος έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διεθνές επίπεδο
  2. Βιομηχανική Υπεροχή (Industrial Leadership): Ενίσχυση μελλοντικών επιχειρήσεων μέσω της ανάπτυξης της τεχνολογίας, με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση της καινοτομίας στις ΜΜΕ και την μετεξέλιξή τους σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις σε διεθνές επίπεδο
  3. Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges): Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας που αφορούν τις κοινωνικές και πολιτικές προκλήσεις, με απώτερο στόχο την επίτευξη των στόχων της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτοί ορίστηκαν και προσδιορίστηκαν στη στρατηγική «Europe 2020»
 • Ιστοσελίδα Προγράμματος: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 • Ανοιχτές Προσκλήσεις: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
 • Εθνικά Σημεία Επαφής: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support