Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ERASMUS+

erasmus.jpg

 • Συνολικός Προϋπολογισμός: € 14.774.524.000
 • Περιγραφή Προγράμματος: Το Πρόγραμμα Erasmus+ λειτουργεί ως συνεχιστής των προηγούμενων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και είναι η συνένωση των Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης (Lifelong Learning) – (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa Edulink, Programme for cooperation with industrialised countries), ενώ νέα προσθήκη αποτελεί ο τομέας του αθλητισμού. Βασική του προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της νεολαίας μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας. Όπως και το πρόγραμμα HORIZON 2020, το Erasmus+ στοχεύει σε δράσεις και συνεργασίες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις προτεραιότητες της στρατηγικής «Europe 2020».

  Το πρόγραμμα Erasmus+ αποτελείται από τις ακόλουθες πέντε (5) δράσεις:

  1. Βασική Δράση 1 (Key Action 1) – KA1 – Κινητικότητα Ατόμων (Learning Mobility of Individuals): Υποστήριξη της κινητικότητας των σπουδαστών και του προσωπικού και ευρωπαϊκών ή διεθνών διοργανώσεων Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας στους τομείς της νεολαίας, του πολιτισμού και του αθλητισμού. Επίσης, ενίσχυση για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος από υψηλού επιπέδου προγράμματα σπουδών (κοινοπραξίες Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης), μέσω χορήγησης πλήρους υποτροφίας σε φοιτητές που πληρούν κριτήρια αριστείας και ακαδημαϊκών επιδόσεων και οι εγγύηση δανείων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
  2. Βασική Δράση 2 (Key Action 2) – KA2 – Συνεργασία για την καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών (Cooperation for innovation and the exchange of good practices): Οι πράξεις που υποστηρίζονται από την ΚΑ2 είναι οι εξής:
   • Στρατηγικές Συμπράξεις (Strategic Partnerships) μεταξύ Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή/και Ιδρυμάτων Κατάρτισης ή μεταξύ οργανώσεων νεολαίας ή και άλλων φορέων με απώτερο στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών και καινοτομίας και οποιασδήποτε πρακτικής, γνώσης, πρωτοβουλίας και δεξιότητας.
   • Συμμαχίες Γνώσης (Knowledge Alliances) οι οποίες αφορούν κυρίως σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της καινοτομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη του κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος.
   • Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων (Sector Skills Alliances) οι οποίες έχουν ως απώτερο στόχο την ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ των επαγγελματικών δεξιοτήτων και των συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης με συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς και των επιχειρήσεων μέσω ενός ή ποικίλων επαγγελματικών προφίλ.
   • Ενίσχυση Δεξιοτήτων (Capacity Building) για την υλοποίηση διακρατικών σχεδίων συνεργασίας ανάμεσα σε οργανισμούς των οποίων η βασική δραστηριότητα αφορά στον τομέα της νεολαίας, με απώτερο στόχο την ενίσχυση των ανταλλαγών ούτως ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της εργασίας της νεολαίας, η σύνδεσή τους με το εσωτερικό (άλλα συστήματα εκπαίδευσης) αλλά και με το εξωτερικό (δημόσιες αρχές, οργανισμοί κατάρτισης κτλ) περιβάλλον.
  3. Βασική Δράση 3 (Key Action 3) – KA3 – Υποστήριξη για μεταρρυθμίσεις πολιτικής (Support for policy reform): Ενίσχυση ευρωπαϊκών στρατηγικών πολιτικών και πιο συγκεκριμένα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 2020, Ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη νεολαία και στρατηγικής «Europe 2020». Στο πλαίσιο της ΚΑ3 συμπεριλαμβάνονται συναντήσεις, συνεδρίες, διαβουλεύσεις, διάλογοι και εκδηλώσεις μεταξύ φορέων χάραξης πολιτικής στον τομέα της νεολαίας και νέων ατόμων και υποστήριξη μεταρρυθμιστικών πολιτικών στους τομείς της κατάρτισης, της νεολαίας και της εκπαίδευσης.
  4. Δράσεις Jean Monnet: Ενίσχυση και προώθηση της έρευνας και της αριστείας στη διδασκαλία στις ευρωπαϊκές σπουδές σε παγκόσμιο επίπεδο.
  5. Δράσεις για αθλητισμό (Sport): Αντιμετώπιση και ελαχιστοποίηση προβλημάτων στον τομέα του αθλητισμού (dopping, βία, στήσιμο αγώνων, ρατσισμός κτλ), ενίσχυση της υιοθέτησης υγιεινού τρόπου ζωής μέσω συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες και υποστήριξη ορθών τρόπων διακυβέρνησης στον αθλητισμό.
 • Ιστοσελίδα Προγράμματος: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
 • Ανοιχτές Προσκλήσεις: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
 • Εθνικά Σημεία Επαφής: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts_en