Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρ. Πρωτοκόλλου
2705
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την υποστήριξη της υλοποίησης των πράξεων οι οποίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΕΔΒΜ) του ΥΠΕΠΘ και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για την πρόσληψη δύο (2) εξειδικευμένων στελεχών τα οποία με σύμβαση ανάθεσης έργου θα εκτελέσουν μέρος των πράξεων που περιγράφονται στο επισυναπτόμενο.