Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Οδηγία για τη διόρθωση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περι συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών