Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ερευνώ - Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 - 2027.

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ερευνώ - Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 - 2027, με κυριότερα σημεία τα παρακάτω:

 1. ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βασικός στόχος της Δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η Δράση αποτελεί επιχορήγηση έργων Έρευνας και Ανάπτυξης. Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί Δικαιούχοι μπορούν να σχεδιάσουν το ερευνητικό τους έργο αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης: βιομηχανική έρευνα και πειραματική ανάπτυξη. Η βασική έρευνα και οι μελέτες σκοπιμότητας δεν αποτελούν επιλέξιμες δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στην παρούσα Δράση.

 

 1. ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Δικαιούχοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί. Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, κάθε ερευνητικός οργανισμός συμμετέχει ως ενιαία οντότητα, δηλαδή σε επίπεδο ΑΦΜ και εκπροσωπείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), για όσους φορείς διαθέτουν Ε.Λ.Κ.Ε.. Σε περίπτωση που σε ένα έργο συμμετέχουν διαφορετικά Τμήματα Σχολής του ίδιου ΑΕΙ (Πανεπιστήμια) ή διαφορετικά Ινστιτούτα του ίδιου Ερευνητικού Κέντρου ή διαφορετικοί Τομείς του ίδιου ΑΕΙ ή διαφορετικά Εργαστήρια του ίδιου ΑΕΙ ή Ινστιτούτου, ως ερευνητικός οργανισμός-εταίρος δηλώνεται στο ΟΠΣΚΕ το αντίστοιχο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο με ενιαίο προϋπολογισμό υπολογιζόμενο σε επίπεδο ερευνητικού οργανισμού και με ένα τόπο υλοποίησης.

 

 1. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας και να εντάσσονται σε μια από τις τέσσερις (4) παρεμβάσεις:
 • Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
 • Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
 • Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
 • Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

 

 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΝΑ ΕΡΓΟ: II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς. Η Παρέμβαση ΙΙ αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, που έχουν κατ’ ελάχιστον μία (1) κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της παρέμβασης η σύμπραξη περιλαμβάνει τουλάχιστον μία μικρομεσαία επιχείρηση και τουλάχιστον έναν ερευνητικό οργανισμό. Επιπλέον, στη σύμπραξη δύναται να συμμετέχει μία (ή περισσότερες) οντότητα/ες που ανήκει στους Λοιπούς Φορείς που αντιμετωπίζονται ως Ερευνητικοί Οργανισμοί ή στους Λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις σύμφωνα με τους ορισμούς που δόθηκαν παραπάνω.

 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρέμβασης:

 • Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων - φορέων, ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι ΜΜΕ.
 • Σε συμπράξεις άνω των τεσσάρων εταίρων - φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις και τουλάχιστον μία θα πρέπει να είναι ΜΜΕ.

 

Κάθε αυτοτελής επιχείρηση (σε επίπεδο ΑΦΜ) μπορεί να συμμετέχει ως δυνητικός δικαιούχος σε έως πέντε (5) Αιτήσεις Χρηματοδότησης αθροιστικά στις Παρεμβάσεις Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, καθόλη τη διάρκεια της Δράσης. Ελέγχεται κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης (δεν εκκρεμεί διαδικασία ένστασης) μιας Αίτησης Χρηματοδότησης η απορριφθείσα Αίτηση δεν προσμετράται στο όριο των πέντε (5) Αιτήσεων. Σημειώνεται ότι δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των προτάσεων στις οποίες συμμετέχει ένας ερευνητικός οργανισμός.

 

 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ:
 • Παρέμβαση I: Μέγιστος προϋπολογισμός - 800.000€
 • Παρέμβαση II: Μέγιστος προϋπολογισμός - 2.000.000€
 • Παρέμβαση III: Μέγιστος προϋπολογισμός - 2.000.000€
 • Παρέμβαση IV:  Μέγιστος προϋπολογισμός - Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε πρότασης είναι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός, από την αξιολόγηση του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη»

 

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ελληνική γλώσσα αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (OΠΣΚΕ) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο OΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης (Ενδεικτικό Έντυπο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Μέρος Α). Η τεχνική περιγραφή του προτεινόμενου έργου υποβάλλεται ως επισυναπτόμενο αρχείο σε μορφή μη επεξεργάσιμη (π.χ. pdf) ακολουθώντας τις υποδείξεις του Ενδεικτικού Έντυπου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Μέρος Β. Σημειώνεται ότι αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του OΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν.

 

 1. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), για όλες τις Παρεμβάσεις της Δράσης, ορίζεται η Πέμπτη 06.06.2024 και ώρα 12:00 με καταληκτικές ημερομηνίες ως εξής:
 • για την Παρέμβαση Ι την Τετάρτη 10.07.2024 και ώρα 15:00
 • για την Παρέμβαση ΙΙ την Τετάρτη 17.07.2024 και ώρα 15:00
 • για τις Παρεμβάσεις ΙΙΙ και IV η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27.11.2024 και ώρα 15:00.
 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες, με δυνατότητα παράτασης κατά χρονικό διάστημα ίσο με το ένα τρίτο της αρχικής διάρκειας.
 2. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους υπαλλήλους του Ε.Λ.Κ.Ε. στα τηλέφωνα: Αρσενίου Χ. (241068-5660), Ναούμ Κ. (242100-6449) και Τσερκέζου Π. (242100-6452)

 

Επισυνάπτονται:

- Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ερευνώ - Καινοτομώ»

- Αρχείο με τα βασικά σημεία της Πρόσκλησης

 

Επισυναπτόμενα Εγγράφου
Συνημμένο Size
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4.32 MB
ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 1.1 MB