Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

2η Προκήρυξη «Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας. Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας»

ΕΛΙΔΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΚΟΝΑ

Δημοσιεύθηκε η 2η Προκήρυξη με τίτλο «Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας. Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας», η οποία χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), με Φορέα Υλοποίησης το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).

Στόχος της Προκήρυξης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης στοχευμένων μελετών πεδίου, με Επιστημονικούς/ές Υπεύθυνους/ες (ΕΥ) κάτοχους διδακτορικού διπλώματος στις Επιστήμες της Βιολογίας, Γεωπονίας, Δασολογίας ή σε συναφές επιστημονικό αντικείμενο, με επιστημονική εμπειρία στην αξιολόγηση του κινδύνου εξαφάνισης, τη διατήρηση, διαχείριση και προστασία ενδημικών και απειλουμένων ειδών της Ελλάδας.

Η συνολική δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στις 462.000€ και η διάρκεια της προτεινόμενης μελέτης δύναται να είναι από έξι έως δώδεκα μήνες.

Οι υποβολές των Προτάσεων ξεκινούν την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12:00 μ.μ. και λήγουν την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 στις 13:00 μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι/ες δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την Πρότασή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (https://portal.hfri.gr/).

Αναλυτικές πληροφορίες για την Προκήρυξη μπορείτε να βρείτε εδώ

Ετικέτες