Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Βιομηχανικά Διδακτορικά»

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Προκήρυξη υλοποίησης των έργων «Βιομηχανικά Διδακτορικά» στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης «Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια». Η αίτηση αφορά στη διεξαγωγή βιομηχανικής ή εφαρμοσμένης έρευνας, με σκοπό την εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και τη διεξαγωγή ενός ερευνητικού έργου βιομηχανικά εστιασμένου

Σχετικό linkhttps://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?page_id=3670&lang=el

Ειδικότερα:

Το έργο απευθύνεται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) σε συνεργασία με Επιχειρήσεις ή Βιομηχανίες, και αφορά σε χρηματοδότηση Βιομηχανικών Διδακτορικών για:

 • Υποψήφιους/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής σε προγράμματα διδακτορικών σπουδών σύμφωνα με τα άρθρα 92 έως 95 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α ́141/21.7.2022) η οποία εντάσσεται στο πεδίο της βιομηχανικής ή εφαρμοσμένης έρευνας του άρθρου 96 Ν. 4957/2022 και υποβάλλουν αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, στο πλαίσιο και κατ ́ εφαρμογή της υπ’ αριθμ.1569/21.03.2023 Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β ́ 1827/22.03.2023) ή
 • Υποψήφιους/ες Διδάκτορες για τους οποίους δεν έχει παρέλθει ένα (1) ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησής τους από τη Γενική Συνέλευση του οικείου τμήματος στο πρόγραμμα και δύναται η διδακτορική τους διατριβή να εκπονηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 96 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α 141) (βιομηχανικό διδακτορικό).
 1. Προϋπολογισμός:

  Ο μέγιστος προϋπολογισμός της πρότασης-έργου, δε δύναται να ξεπερνά το ποσό των 144.194,00 ευρώ, για τη συνολική διάρκεια του έργου, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής συμμετοχής.

 1. Χρονική διάρκεια:

  Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα τρείς (33) μήνες και έως 31.12.2025 το αργότερο. Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης του έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Εγκριτικής Απόφασης Χορήγησης Ενίσχυσης των έργων.

 1. Δικαιούχοι:

  Δικαιούχοι-Τελικοί Αποδέκτες του έργου είναι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας (Α.Ε.Ι.) και συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις/ Βιομηχανίες. Τα Α.Ε.Ι. σε συνεργασία με Επιχειρήσεις/Βιομηχανίες, καλούνται να υποβάλουν προτάσεις, για τη χρηματοδότηση των ερευνητικών έργων με σκοπό τη διεξαγωγή βιομηχανικής έρευνας ή εφαρμοσμένης, με σκοπό την εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, προκειμένου να υλοποιήσουν ένα «Βιομηχανικό Διδακτορικό» από κοινού με έναν/μια Υποψήφιο/α Διδάκτορα.

 1. Χρηματοδοτικό Σχήμα:

  Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) ανέρχεται σε 17% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου-πρότασης και για την Επιχείρηση/ Βιομηχανία το 83% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου-πρότασης.

 1. Όροι & Προϋποθέσεις:

  Με πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), της συνεργαζόμενης επιχείρησης ή βιομηχανίας και του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα, το οποίο εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), κατόπιν εισήγησης του οικείου Τμήματος του Α.Ε.Ι., καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι συνεργασίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην επιχείρηση ή τη βιομηχανία και την εξαγωγή των ερευνητικών αποτελεσμάτων, τη χρήση υποδομών και εξοπλισμού του Α.Ε.Ι., εάν η έρευνα διεξάγεται εντός του Α.Ε.Ι., τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα κάθε συμβαλλόμενου μέρους, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του έργου που διεξάγεται.

 1. Επιστημονικά Υπεύθυνος/η:

  Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος/η του έργου (ΕΥ) ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με το άρθρο 234 του Ν. 4957/2022 και τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε. και είναι ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα. Ειδικότερα, για τους ήδη εγγεγραμμένους σε πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Υποψήφιους/ες Διδάκτορες, Επιστημονικά Υπεύθυνος/η ορίζεται ο/η επιβλέπων/ουσα ή μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της Διδακτορικής Διατριβής, όπως ορίζεται στο άρθρο 94 του Ν. 4957/2022.

 1. Πληροφορίες - Δημοσιότητα:

  Η Πρόσκληση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων https://www.minedu.gov.gr/ , της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ https://www.epiteliki.minedu.gov.gr,  της ΕΘ.Α.Α.Ε. https://www.ethaae.gr/el/  και του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» https://greece20.gov.gr/