Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό»

Τετ, 21/09/2022 - 15:38

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 90237/20.09.2022 (ΑΔΑ: 610Β46ΜΤΛΡ-9Ι9) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, για την προκήρυξη της Δράσης «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό» στο πλαίσιο του Ελλάδα 2.0 (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας).

Σχετικό linkhttps://gsri.gov.gr/invitations/prosklisi-ypovolis-aitiseon-chrimatodotisis-sti-drasi-emvlimatikes-draseis-se-diathematikes-epistimonikes-perioches-me-eidiko-endiaferon-gia-tin-syndesi-me-ton-paragogiko-isto-ellada-2-0/

 1. Βασικός στόχος της Δράσης:

Η ενίσχυση συνεργατικών ερευνητικών έργων διαθεματικού χαρακτήρα, υψηλής επιστημονικής και τεχνολογικής ποιότητας, με σκοπό την ενσωμάτωση της έρευνας και της καινοτομίας στον παραγωγικό ιστό της χώρας και την ανάσχεση του «brain drain».

 

 1. Ειδικότεροι στόχοι της Δράσης:
 • H ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ομάδων αλλά και η συνεργασία μεταξύ ερευνητικών Φορέων.
 • H επικέντρωση των προσπαθειών και των διαθέσιμων πόρων σε ερευνητικά θεματικά πεδία, μείζονος ενδιαφέροντος για την κοινωνία και την οικονομία, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης.
 • H αξιοποίηση των υψηλών προσόντων του ερευνητικού δυναμικού για την ανάπτυξη, την αντιμετώπιση της ανεργίας και την ανακοπή της μετανάστευσης ποιοτικού επιστημονικού δυναμικού.
 • H μεταφορά και η διάχυση καινοτόμων τεχνολογιών προς τους παραγωγικούς φορείς της χώρας με σκοπό την ανάπτυξη/βελτίωση προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, με την αξιοποίηση των προϊόντων της έρευνας.
 • H ανάπτυξη νέων γνώσεων-συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και η αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών και περιβαλλοντολογικών αναγκών.

 

 1. Δικαιούχοι:

Επιλέξιμοι δικαιούχοι για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης είναι οι Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, που λειτουργούν νομίμως κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης και οι οποίοι ασκούν δραστηριότητες μη οικονομικής φύσης (κατά την έννοια του σημείου 19 της 2014/C 198/01 Ανακοίνωσης της Ε.Ε.). Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από σύμπραξη τεσσάρων (4) τουλάχιστον Οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων.

 

 1. Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:
 • Κάθε δικαιούχος-Οργανισμός έρευνας και διάδοσης γνώσεων μπορεί να συμμετέχει στην υποβολή, με οποιαδήποτε ιδιότητα (Συντονιστής φορέας ή εταίρος σύμπραξης), τεσσάρων (4) αιτήσεων χρηματοδότησης κατά μέγιστο.
 • Οι δικαιούχοι δεσμεύονται ότι το έργο δεν έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση και δεν θα υποβληθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, εφόσον ενταχθεί στη Δράση.
 • Οι δικαιούχοι οφείλουν να εκτελέσουν το ερευνητικό έργο σε εγκατάστασή τους, που βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων της ελληνικής επικράτειας.
 • Εφόσον εγκριθεί η ενίσχυση ενός έργου, απαγορεύεται η εκχώρηση του ανατιθέμενου έργου σε τρίτους από οποιονδήποτε δικαιούχο, καθώς και της απαίτησης για ενίσχυση που προκύπτει από την ανάθεση αυτή.
 • Οι συμμετέχοντες φορείς ενός έργου θα υπογράψουν συμφωνητικό συνεργασίας για την από κοινού υλοποίησή του και τους όρους της μεταξύ τους συνεργασίας. Στο συμφωνητικό θα ορίζεται ο Συντονιστής φορέας, ο οποίος είναι ο κοινός εκπρόσωπος των φορέων που συμπράττουν για την υλοποίηση και αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συνολική διαχείριση του έργου, καθώς και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος.
 1. Προϋπολογισμός:

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης χρηματοδότησης κυμαίνεται από 2.457.400€ έως 4.915.000€ ανάλογα την διαθεματική επιστημονική περιοχή στην οποία εμπίπτει η αίτηση.

 1. Έναρξη - Λήξη υποβολής:

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15:00.

 1. Επιλέξιμες διαθεματικές επιστημονικές περιοχές: Οι υποβαλλόμενες Αιτήσεις Χρηματοδότησης έργων ΕΤΑΚ αφορούν σε στρατηγικούς τομείς ερευνητικής προτεραιότητας του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και συνάδουν με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3. Αναλυτικά οι διαθεματικές επιστημονικές περιοχές αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (βλέπε συν. Πρόσκληση).

 

 1. Επικοινωνία – Πληροφόρηση:

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας / Τμήμα Α΄ Εξειδίκευσης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων, Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα και συγκεκριμένα τα παρακάτω στελέχη:

  • Ποταμιάνος Κων/νος 213 1300137
  • Κοκκινάκου Ρεβέκκα 213 1300134