Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Κωδικός
Ε-Λ-Ο03
Σχόλια

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος μπορεί να υποβάλλει αιτιολογημένη εντολή προκαταβολής για μετακινήσεις και για την πληρωμή άλλων άμεσων δαπανών.

Συννημένα Δικαιολογητικά

Συνυποβάλλεται επιστολή του Επιστημονικά Υπευθύνου (για την αιτιολόγηση της σκοπιμότητας χορήγησης προκαταβολής)

Ισχύει από
Έκδοση
1