Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

2023.02.02/5735) ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αρ. Πρωτοκόλλου
5735
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(Αρ. πρωτ. Τεύχους Διακήρυξης:  5735/ 02-02-2023)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “κάτω των ορίων” για την  προμήθεια εξοπλισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  με τίτλο: «Πρότυπη Στρατηγική Ανασύστασης - Ανάπτυξης και Επαναπροσδιορισμού της Ελληνικής Χειροτεχνίας», με Κωδικό ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 7241 και Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια Γλυκερία Καραγκούνη.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ( ΣΑΤΑ 014 κωδικός 2022ΤΑ01400096) και αφορά την Πράξη με τίτλο «Sub. 2.1 Δράσεις προετοιμασίας εφαρμογής Πρότυπης Στρατηγικής Ανασύστασης/Ανάπτυξης και Επαναπροσδιορισμού της Ελληνικής Χειροτεχνίας» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5183763) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Α.Π.:110827-02/08/2022 Απόφαση Ένταξης Πράξης), Υποέργο 1. Πρότυπη Στρατηγική Ανασύστασης - Ανάπτυξης και Επαναπροσδιορισμού της Ελληνικής Χειροτεχνίας που θα υλοποιηθεί μέσω της από 31/08/2022 Προγραμματικής Σύμβασης από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με Αναθέτουσα Αρχή την Διεύθυνση Εικαστικών, Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας και Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού με Υπουργείο Ευθύνης το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. "Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU".

 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού:

Τμήμα Α: Δύο (2) Φορητά συστήματα σάρωσης, με λογισμικό επεξεργασίας για τη δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (44.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, προκηρύσσεται σε ένα (1) Τμήμα και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016  {κωδικός (CPV:38520000-6)}.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (ΤΜΗΜΑ Α: συστημικός αριθμός 181556) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τη Δευτέρα 20/02/2023 και ώρα 15:00.

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα μέσω και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή (Τμήμα Προμηθειών ΕΛΚΕ).