Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ερευνητική Δραστηριότητα

Πολιτική Ποιότητας

ΟΡΑΜΑ μας είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) να λειτουργεί με γνώμονα την καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των εξυπηρετούμενων, να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον τομέα της διεκδίκησης, διαχείρισης και υλοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και να αποτελεί ξεχωριστό παράδειγμα οργάνωσης και αποδοτικής λειτουργίας για τους υπόλοιπους ΕΛΚΕ της χώρας.

Γραφείο Εξωστρέφειας

Το Γραφείο Εξωστρέφειας λειτουργεί στο πλαίσιο δράσης του Τμήματος Marketing της Γραμματείας Επιτροπής Ερευνών του Π.Θ. και αναλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που πηγάζουν από το Άρθρο 34 του Ν. 2843/2000. Εξυπηρετεί ταυτόχρονα το ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου και οργανισμούς - ιδιωτικού και δημόσιου τομέα - που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με το Πανεπιστήμιο για θέματα έρευνας και μεταφοράς τεχνολογίας.

Αποστολή του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας είναι:

Δείκτες Έρευνας

Υπο κατασκευή

Οι δείκτες έρευνας που παρουσιάζονται, αποσκοπούν στο να δώσουν μια εικόνα της ερευνητικής δραστηριότητας που επιτελείται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όπως αυτή καταγράφεται στα πληροφοριακά συστήματα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Π.Θ.

Spin Off

Ως Τεχνοβλαστός ορίζεται κάθε νομικό πρόσωπο (με τη μορφή της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης ή Ανώνυμης Εταιρίας) που συστήνεται για την εμπορική αξιοποίηση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας, που προήλθαν από ερευνητικά έργα, χρηματοδοτούμενα ή μη, που εκτελέστηκαν στο Πανεπιστήμιο (Ειδικός Λογαριασμός).

Συμβάσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας

1.1 - Γενικά για τις Συμβάσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας

Ο σκοπός της σύναψης Συμβάσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας είναι η θεσμοθέτηση μηχανισμού που να ενθαρρύνει την πρακτική εφαρμογή των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Πανεπιστημίου (Ειδικός Λογαριασμός) προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, η δημιουργία ερευνητικών συνεργασιών με τη βιομηχανία και η δημιουργία χρηματορροών από δικαιώματα χρήσης (royalties) τους όφελος του Πανεπιστημίου (Ειδικός Λογαριασμός) και των δημιουργών, που παράγουν ερευνητικό έργο.