Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Οργανωτική Δομή Ε.Λ.Κ.Ε.

Τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού είναι η Επιτροπή Ερευνών και η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού, των οποίων η σύνθεση, η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες αναφέρονται στα άρθρα 4, 5 και 6 της Κ.Υ.Α. 679/22.8.96, ΦΕΚ 826 τ. Β’. Η Επιτροπή Ερευνών αποτελείται από τον Πρόεδρο και μέλη εκλεγμένους εκπροσώπους (με τους αναπληρωτές τους) σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο σε όλα τα καθήκοντα του, όπως ορίζονται στην Κ.Υ.Α. 679/22.8.96, ΦΕΚ 826 τ. Β’.

Η σύνθεση της Επιτροπής Ερευνών:

 • Πρόεδρος: Καθ. Ζ. Μαμούρης (Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας)
 • Αντιπρόεδρος: Αν. Καθ. Χ. Σταθοπούλου (Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής)

Τακτικά μέλη:

 • Καθ. Δ. Βαβουγυιός, (Τμήμα Πληροφορικής)
 • Καθ. Δ. Βαφείδης, (Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος)
 • Καθ. Μ. Ν. Ντυκέν, (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης)
 • Καθ. Α. Παπαϊωάννου, (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού)
 • Καθ. Λ. Σακκάς, (Τμήμα Ιατρικής)

Αναπληρωματικά μέλη*:

 • Καθ. Α. Μαζαράκης, (Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας)
 • Επ. Καθ. Χ. Σανδαλίδης, (Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική)
 • Καθ. Ν. Παπαδόπουλος, (Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγρ. Περιβάλλοντος)
 • Καθ. Ν. Ηλιού, (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)
 • Καθ. Μ. Γούδας, (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού)
 • Καθ. Λ. Λεοντίδης, (Τμήμα Κτηνιατρικής)

Γραμματέας:

 • Μεσαλούρης Δημήτρης (Προϊστάμενος Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Θ.)

* Σημειώνεται ότι την Αν. Καθηγήτρια Χ. Σταθοπούλου ως τακτικό μέλος (και όχι ως Αντιπρόεδρο) αναπληρώνει ο Καθηγητής Α. Μαζαράκης.