Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εργαστήριο Ωκεανογραφίας

ΦΕΚ
38 22/02/1995
E-mail
dvafidis@uth.gr
Ιστοσελίδα
http://www.apae.uth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=81&lang=el
Τμήμα
Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος
Τηλ.
+30 24210 93133
Ερευνητικές κατηγορίες
Θαλάσσια Βιολογία

Το εργαστήριο Ωκεανογραφίας καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες σε γνωστικά αντικείμενα της θαλάσσιας βιολογίας και ωκεανογραφίας όπως η μελέτη της ποιοτικής και ποσοτικής σύνθεσης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, καθώς επίσης την παραγωγικότητα και τους μηχανισμούς που την ελέγχουν, τη ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την εκτίμηση των βιολογικών της επιπτώσεων, της οικονομικής αποτίμησης της αξίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας στο πλαίσιο των αρχών της διατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος με την ταυτόχρονη επίτευξη της αειφόρο ανάπτυξης.

Ερευνητικές δραστηριότητες

Παρακολούθηση των αβιοτικών παραμέτρων του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Μελέτη και καταγραφή της οργανισμικής και οικολογικής θαλάσσιας βιοποικιλότητας.

Μελέτη των πληθυσμιακών χαρακτηριστικών των βενθικών ειδών και των παραγόντων που τα επηρεάζουν.

Μελέτη των βενθικών φύτο- και ζωο-κοινωνιών και των αλληλοεπιδράσεών τους με τις αβιοτικές παραμέτρους στον χρόνο.

Χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων του θαλάσσιου βυθού με την χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορίας (GIS).

Μελέτη της επίδρασης των αβιοτικών παραμέτρων στο μεταβολισμό των θαλάσσιων οργανισμών σε συνθήκες εργαστηρίου.

Παρακολούθηση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον από τις αλιευτικές δραστηριότητες καθώς επίσης και τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις εντατικές ιχθυοκαλλιέργειες.

Ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση των παράκτιων συστημάτων με στόχο την προστασία της αλιείας και των τουριστικών περιοχών από τις επιδράσεις της θαλάσσιας ρύπανσης.

Εκτίμηση της αξίας των θαλάσσιας βιοποικιλότητας στις διάφορες χρήσεις της.

Εκτίμηση της αξίας παράκτιας ζώνης.

Οικονομική αποτίμηση των συνεπειών της οικονομικής δραστηριότητας στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

Εκτίμηση του άριστου επιπέδου χρήσης της θαλάσσιας βιοποικιλότητας με γνώμονα την αειφορική της διαχείριση.

Εκτίμηση δεικτών αειφορικής ανάπτυξης παράκτιας ζώνης.

Ανάλυση των επιπτώσεων των επενδύσεων στο περιβάλλον με χρήση μεθοδολογιών οικονομικής του περιβάλλοντος.

Ανάλυση κινδύνου σε περιβαλλοντικές επενδύσεις.

Κατάρτιση, αξιολόγηση και ανάλυση περιβαλλοντικών επενδυτικών σχεδίων.

Χρήση μεθοδολογιών ανάλυσης Οφέλους Κόστους και ανάλυσης Κύκλου Ζωής στην αξιολόγηση περιβαλλοντικών επενδύσεων.

Εκτίμηση μακροοικονομικών δεικτών στον κλάδο της θαλάσσιας πρωτογενούς παραγωγής.

Ερευνητικά Έργα

Αλιευτική αξιοποίηση και εμπορία των αποθεμάτων των ολοθούριων του Νότιου Αιγαίου, που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/νση ΕΠ.Α.Λ.

Εφαρμογή καινοτόμων μέτρων στήριξης της σπογγαλιείας στο Αιγαίο, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/νση ΕΠ.Α.Λ.

Εντοπισμός αποθεμάτων σπόγγων με βιοχημικό και φαρμακευτικό ενδιαφέρον, στην ευρύτερη περιοχή της Δωδεκάνησου, που χρηματοδοτείται από το Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου.

Ερευνητική Μελέτη Αξιοποίησης των ειδών Pinna nobilis (Πίνα), Paracentrutus lividus (Αχινός) και Microcosmus sabatieri (Φούσκα) από τη θαλάσσια περιοχή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, σε πιλοτική βάση, που χρηματοδοτήθηκε από το Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου.

Δημιουργία και βελτίωση υποδομών αλιευτικής παραγωγής και συμπλήρωση εξοπλισμού αλιευτικής έρευνας, που χρηματοδοτείται από Π.Ε.Π Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Concerted action for the biological and fisheries study of the Mediterranean and adjacent seas deep shrimps. (FAIR-project/CT95-208), που χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. European Decapod Fisheries: Assessment and Management. (FAIR-project/CT99-1272), που χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Assessing the impact of bivalve fisheries on the benthic ecosystems of the Ria Formosa lagoon (Portugal), Venice lagoon (Italy), Aegean Sea (Kavala-Greece) and on the juvenile flatfish in the South coast of Portugal. (STUDIES-project/no 99/062), που χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο.

Concerted actions for the management of the Strymonikos Coastal Zone, που χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο - Υπουργείο Γεωργίας- ΥΠΕΧΩΔΕ.

Cephalopod Recources Dymanics: patterns in Environmental and Genetic Variation, που χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την βελτίωση και εκβάθυνση αλιευτικού καταφυγίου Αγιόκαμπου Λάρισας, που χρηματοδοτήθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας.

Παρακολούθηση αλιευτικών αποθεμάτων Παγασητικού Κόλπου, που χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών του Π.Θ.

Παρακολούθηση βιοτικών παραμέτρων του Παγασητικού Κόλπου και διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας βάσης δεδομένων, που χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών του Π.Θ.

Μελέτη της οικονομικής εκμετάλλευσης και της διαχείρισης του αχινού Paracentrotus lividus (de Lamarck, 1816) στον Παγασητικό κόλπο, που χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών του Π.Θ.

Εργαστηριακή Υποδομή

Δειγματολήπτες πλαγκτού και βένθους (VAN VEEN, EΚMAN κ.λπ.).

Στερεοσκόπια, μικροσκόπια, όργανα ανάλυσης εικόνας και φωτογραφικών δεδομένων.

Καταγραφέα πολλαπλών παραμέτρων (CTD), Ρευματογράφο.

Ψηφιακά φορητά όργανα μέτρησης (θερμοκρασίας, αλατότητας, οξυγόνου, pH).

Όργανα μέτρησης (αναλυτικές και ψηφιακές ζυγαριές κ.λπ.).

Όργανα ιστολογικής έρευνας. 

Καταδυτικό εξοπλισμό. 

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Έτσι όπως περιγράφονται στα ερευνητικά ενδιαφέροντα.

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς.(μελέτες Αλιείας)

Υπηρεσίες σε μονάδες υδατοκαλλιεργειών.(μελέτες)

Υπηρεσίες σε περιφέρειες, ΟΤΑ κ.λπ.για υδατοκαλλιέργειες

Ρύπανση θαλάσσιου Περιβάλλοντος

Προσωπικό
Επίθετο Όνομα Ιδιότητα - Θέση Email Τηλέφωνο
Βαφείδης
Δημήτριος
Διευθυντής
dvafidis@uth.gr
+30 24210 93133
Ματσιωρη
Στεριανη
Επίκουρος Καθηγητής
steriani@uth.gr
+30 24210 93251