Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εργαστήριο Ιχθυολογίας και Ιχθυοπαθολογίας

ΦΕΚ
200 27/08/1996
E-mail
eathan@vet.uth.gr
Ιστοσελίδα
http://www.vet.uth.gr
Τμήμα
Τμήμα Κτηνιατρικής
Τηλ.
+30 24410 66045
Ερευνητικές κατηγορίες
Ιχθυολογία
Βιολογία των ψαριών
Ιχθυοπαθολογία
Υδατοκαλλιέργειες
Το εργαστήριο αναπτύσσει τρεις κύριες κατευθύνσεις εργασίας και έρευνας προς την κατεύθυνση αυτή. (α) Διασφάλιση της υγείας του ζωικού κεφαλαίου, της ποιότητας του τελικού προϊόντος και της δημόσιας υγείας. (β) Εφαρμογή και ανάπτυξη αποτελεσματικών και πρωτοποριακών ζωοτεχνικών μεθόδων υδατοκαλλιέργειας. (γ) Μελέτη της υδάτινης άγριας πανίδας και του υδάτινου περιβάλλοντος. Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου αφορούν αφενός στην εφαρμοσμένη έρευνα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου, όπως εξεύρεση νέων αποτελεσματικών θεραπειών και τεχνικών έγκαιρης διάγνωσης για νέα εμφανιζόμενα νοσήματα, και αφετέρου στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε πολλές ιχθυοπαραγωγικές μονάδες της Ελλάδας. Οι υπηρεσίες παρέχονται είτε υπό μορφή μόνιμης και τακτικής ιχθυοπαθολογικής παρακολούθησης μονάδων μετά από επίσκεψη του επιστημονικού προσωπικού του Εργαστηρίου, είτε με την αποστολή μεμονωμένων δειγμάτων από τις μονάδες στο Εργαστήριο για εξετάσεις ιχθυοπαθολογικές ή ποιοτικές (τελικό προϊόν), με αποτέλεσμα να καλύπτεται όλο το φάσμα των εργαστηριακών αναλύσεων που απαιτεί η παραγωγή και τα νέα πρότυπα που αναπτύσσονται από τον ΟΠΕΓΕΠ. Επιπλέον δε, το Εργαστήριο είναι το μοναδικό σήμερα ελληνικό κέντρο που παρέχει στους παραγωγούς υψηλής ποιότητας εξειδικευμένες ιστοπαθολογικές εξετάσεις.
Ερευνητικές δραστηριότητες

Η διάγνωση, η πρόληψη, ο έλεγχος και η θεραπεία των νοσημάτων και των παθήσεων των ιχθύων, των μαλακόστρακων, των μαλακίων και των εχινοδέρμων, εκτρεφόμενων και άγριων υδρόβιων οργανισμών.

Η διάγνωση, η πρόληψη, ο έλεγχος και η θεραπεία των νοσημάτων και των παθήσεων των καλλωπιστικών ιχθύων.

Tην θεραπεία  νοσημάτων ιχθύων με αντιπαρασιτικά φάρμακα και λοιπά χημειοθεραπευτικά και εναλλακτικές θεραπευτικές ουσίες.

Την πρόληψη παρασιτικών νοσημάτων ιχθύων -συμπεριλαμβανομένων και εναλλακτικών μορφών- σε συστήματα ιχθυοκαλλιέργειας και ιδιαίτερα σε εκτροφές ευρύαλων ειδών.

Μελέτη της παθολογίας και διάγνωση παθολογικών καταστάσεων που εμφανίζονται σε νέα εκτρεφόμενα θαλάσσια ψάρια (σαργός, μυτάκι, λυθρίνι) ή είδη γλυκού νερού (οξύρρυγχος και κέφαλος).

Την μελέτη της επιδημιολογίας και ορισμένων παρασίτων (Μυξοσπορίδια, Κωπήποδα, Ισόποδα) σε συστήματα εκτροφής ευρύαλων ψαριών και ανάπτυξη μεθόδων ταυτοποίησης με μοριακές τεχνικές.

Την επίδραση διατροφής , περιβάλλοντος και στρες στην παθολογία και ευζωία των υδρόβιων οργανισμών.

Ερευνητικά Έργα

Towards control of Enterococcus sp. infections in cultured maditerranean marine fish. EEC project No: FAIR CRAFT FA-ST-8450 (1998-2000). Preliminary award. - Σε συνεργασία με τον καθ. R. J. Roberts (Heron Associates), Παν/μιο της Barcelona, 8 ιδιωτικές ιχθυοκαλλιέργειες της Ελλάδας & Ισπανίας & ΕΘΙΑΓΕ. Εγκρίθηκε το πρώτο στάδιο (Preliminary award).Κύρια υπεύθυνη σύνταξης και εκτέλεσης.

Μελέτη για τις μεθόδους και προεργασίες που θα ακολουθηθούν από τον ΟΠΕΓΕΠ για την κατάρτιση των Κανονισμών Εφαρμογής που προβλέπονται από το άρθρο 40 του ν. 2637/1998. Συντονίστρια έργου με διοικητικές αρμοδιότητες (16 άτομα).

Co-Operative research programme: Biological Resource management for sustainable agricultural systems, Theme 2: Quality of Animal Production: "Chemotherapeutic control of protozoan parasites of cultured fish and crustaceans. (ΟΟΣΑ) "Co-Operative research programme: Biological Resource management for sustainable agricultural systems, Theme 2: Quality of Animal Production". 1998, 4 μήνες.

Μελέτη της παθολογίας, μετάδοσης και καταπολέμησης της Μυξοσποριδίασης σε εντατικές καλλιέργειες των θαλάσσιων ψαριών της Ελληνικής Μεσογείου ΠΑΒΕ, Α.Π. 13289. Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας 1999-2001.

Διατροφικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη, εκμετάλλευση της τροφής, υγεία και αντοχή σε ασθένειες του είδους Puntazzo puntazzo (μυτάκι), σε συνθήκες εντατικής εκτροφής.. ΠΑΒΕ, Α.Π. 97ΒΕ230. Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας 1999-2001.

«Φαρμακοκινητική έρευνα της sarafloxacin στο ευρύαλο ψάρι Sparus aurata (τσιπούρα) και έλεγχος για την διαπίστωση της ύπαρξης υπολειμμάτων στους ιστούς.» «Δημητρα 95», ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε . Σε συνεργασία με το Εργαστήριο καταλοίπων του ΙΚΕΑ 1998-2001.

«Μελέτη βακτηριοστατικής ικανότητας εμπλουτιστικού σκευάσματος ζωντανής τροφής Artemia που χορηγείται σαν αρχική τροφή λαρβών θαλάσσιων ψαριών εκτροφής: Dicentrarchus labrax L. (λαβράκι), Sparus aurata L. (τσιπούρα) και Puntazzo puntazzo C. χιόνα).» Aπ’ευθείας αναθεση απο την εταιρεία Κομης- RICΗ SERIES 1999-2000.

Μελέτη της οικολογίας και ταυτοποίησης των μεταζώων παρασίτων των θαλάσσιων ψαριών της Μεσογείου σε σχέση με εντατικά συστήματα εκτροφής (Ελληνο-Ιταλικη Συνεργασία / ΓΓΕΤ, 1999-2001). Το έργο έγινε σε συνεργασία με το Παν/μιο Της Ρώμης.

Μελέτη της τοξικότητας και δράσης της ιβερμεκτίνης ενάντια στa παράσιτα: Lernathropus kroyeri και Anilocra physodes, του λαβρακιού Dicentrarchus labrax. L. Χρηματοδότηση: "Ιχθυοκαλλιέργειες Σύμης" (1997-1998).

«Μελέτη της ανάπτυξης του εκτρεφόμενου Σαργού (Diplodus sargus) στο Ιόνιο πέλαγος, στον Αργολικό, στον Ευβοικό και στην Λιμνοθάλασσα Σαντώνη (Β. Κέρκυρα) σε σχέση με τον άγριο πληθυσμό». ΠABET, 2000.

Diagnosis, epidemiology and control of an enteric myxosporosis of commercial Mediterranean fish. EEC project. "Quality of life", 2002-2005.

«Eρευνα για την ανίχνευση βιολογικών δεικτών των ασθενειών του νευρικού συστήματος των ψαριών με ειδική εστίαση σε δυνητική νόσο που οφείλεται στην πρωτείνη prion». ΓΓΕΤ, Eλληνο-Γερμανική συνεργασία 2002-2004.

«Ανίχνευση του ιού Noda στο καλλιεργούμενο λαβράκι (Dicentrarchus labrax L.) με την εφαρμογή της αλυσσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης και μοριακός χαρακτηρισμός του ιού». Επιτροπή Ερευνών του Παν/μίου Θεσσαλίας 2002-2003.

ΕΠΕΑΕΚ «Αυτεπιστασία Πρακτικής άσκησης φοιτητών Κτηνιατρικής». Επιστημονική Υπεύθυνος 2003-2005.

ΕΠΕΑΕΚ Αναβάθμιση Προπτυχιακού προγράμματος Κτηνιατρικης.

«Ίδρυση τράπεζας παθογόνων μικροβίων από τις Ελληνικές υδατοκαλλιέργειες. Μέτρο 4.6 «Καινοτόμα μέτρα». Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Disease interactions and pathogen exchange between farmed and wild aquatic animal populations- a European network. (DIPNET), contract number: QLK2-2004-006598. Participant in word package.<a href="http://www.dipnet.info">[1]</a&gt;

PANDA- EU Framework Programme 6 (contract number SSPE-CT-2003- 02329).<a href="http://www.easonline.org">[2]</a&gt; Participant in word package.

AquaTT- EEC project: Training(undergraduate and postgraduate) in Aquaculture in Europe. Partner for Greece (2009).

MSc program, ("Pathological conditions of cultured fish", and "Aquaculture"). Faculty of Veterinary Medicine, School of Medical Sciences, University of Thessaly. (2006-today)

HERACLEITOS ΙΙ RESEARCH PROGRAM (PhD Thesis research grant), ΕΣΠΑ 2007-13. "Application of novel therapeutic treatments for the ecto- parasitoses in intensive Mediterranean fish farming".

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ : "Study of Myxobacteriosis in intensive fish farming y" ΕΣΠΑ 2007-13.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 : "Use of antibacterial agents for prevention and therapy of common diseases of cultured fish and determination of their affectivity of and safety".

Εργαστηριακή Υποδομή

Ιστοπαθολογία.

Ιολογία.

Μικροβιολογία.

Μοριακή βιολογία.

Πειραματικες μολυνσεις σε δεξαμενές κλειστου κυκλώματος και ενυδρεία.

Διατροφικά πειράματα σε υδρόβιους οργανισμούς.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Mέθοδοι ανίχνευσης του ιού  Noda virus, myxobacteria, myxosporida.

Πρωτότυπες θεραπείες των  Myxosporida, Myxobacteria.

Τράπεζα παθογόνων από εντατικές καλ/γεις  ιχθυων  της Μεσογείου.

Υπηρεσίες

Μελέτες ιχθυολογίας,υδροβιολογίας,αλιείας,υδατοκαλλιέργειας, σαλιγκαροτροφίας, λιμνολογίας

Παροχή υπηρεσιών σε μονάδες υδρόβιων οργανισμών

Διάγνωση, πρόληψη, έλεγχος και θεραπεία νοσημάτων και παθήσεων των ιχθύων, των μαλακοστράκων, των μαλακίων, των εχινοδέρμων, άγριων υδρόβιων οργανισμών και καλλωπιστικών ιχθύων

Μελέτη της παθολογίας και διάγνωση παθολογικών καταστάσεων που εμφανίζονται σε νέα εκτρεφόμενα θαλάσσια ψάρια (σαργός, μυτάκι, λυθρίνι) ή είδη γλυκού νερού (οξύρρυγχος & κέφαλος).

Μελέτη της επιδημιολογίας και ορισμένων παρασίτων (Μυξοσπορίδια, Κωπήποδα, Ισόποδα) σε συστήματα εκτροφής ευρύαλων ψαριών και ανάπτυξη μεθόδων ταυτοποίησης με μοριακές τεχνικές

Μελέτη της επίδρασης διατροφής , περιβάλλοντος και στρες στην παθολογία & ευζωία των υδρόβιων οργανισμών

Προσωπικό
Επίθετο Όνομα Ιδιότητα - Θέση Email Τηλέφωνο Web-link
Αθανασοπούλου
Φωτεινή
Διευθυντής
eathan@vet.uth.gr
+30 24410 66008