Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος

ΦΕΚ
38 22/02/1995
E-mail
nkatsoul@uth.gr
Ιστοσελίδα
http://lacec.agr.uth.gr
Τμήμα
Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
Τηλ.
+30 24210 93012
Ερευνητικές κατηγορίες
Γεωργικές Κατασκευές

Σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσής του, το Εργαστήριο καλείται να καλύψει τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα: Κατασκευές, Περιβάλλον, Εξοπλισμός και Ενέργεια Αγροτικών Κτιρίων, Γεωργικών Εγκαταστάσεων και Εγκαταστάσεων Υδατοκαλλιεργειών Μηχανική Περιβάλλοντος Τοπογραφία, Φωτογραμμετρία - Τηλεπισκόπιση Αγροτική οδοποιία, Εδαφομηχανική, Εφαρμοσμένη Μηχανική Έχουν μελετηθεί διάφορα υλικά κάλυψης των θερμοκηπίων για καλλιέργειες με μειωμένες εισροές και θερμοκήπια φιλικότερα στο περιβάλλον. Έχει γίνει έρευνα στον τομέα της βιοκλιματολογίας και του εξοπλισμού των γεωργικών κατασκευών (φυσική περιβάλλοντος, θέρμανση, αερισμός, δροσισμός, σκίαση, αφύγρανση, διαχείριση μικροκλίματος και νερού, συστήματα άρδευσης καλλιεργειών υπό κάλυψη, συστήματα υδροπονικών καλλιεργειών) στη χρήση νέων τεχνολογιών και τεχνικών σε θερμοκήπια και διχτυοκήπια, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην εξοικονόμηση ενέργειας στα θερμοκήπια, καθώς και στο βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων και χώρων αστικού και περιαστικού πρασίνου.

Ερευνητικές δραστηριότητες

Σχεδιασμός, κατασκευή, εξοπλισμός και λειτουργία θερμοκηπίων και διχτυοκηπίων (υλικά κάλυψης και κατασκευής, θέρμανση, αερισμός, δροσισμός, σκίαση, άρδευση, αυτοματισμοί, υδρονέφωση, εμπλουτισμός με CO2, μηχανολογικός εξοπλισμός, εσωτερικές κατασκευές κ.α.).

Χρήση μεθόδων υπολογιστικής ρευστοδυναμικής στο σχεδιασμό αγροτικών κτιρίων.

Χρήση μεθόδων υπολογιστικής ρευστοδυναμικής στο σχεδιασμό αγροτικών κτιρίων.

Συστήματα υδροπονικών καλλιεργειών (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, σχεδιασμός, διαχείριση).

Ενέργεια στη Γεωργία με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα αγροτικά κτίρια.

Φυσική του κτιρίου και βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων και χώρων αστικού και περισατικού πρασίνου.

Ερευνητικά Έργα

«CLOsed SYStem for water and nutrient management in horticulture». Research project funded by the European Union, 01/01/2002-31/12/2003, Contract number QLK-2000-01301. https://cordis.europa.eu/project/rcn/54722/factsheet/en

Sustainable orchard irrigation for improving fruit quality and safety, IRRIQUAL, Research project funded by the European Union, 01/06/2006-31/05/2009. https://cordis.europa.eu/project/rcn/79861/factsheet/en

Sustainable use of irrigation water in the Mediterranean region, Sirrimed, (funded by the European Union), 2009-2013. http://www.sirrimed.org/

Smart Controlled Environment Agriculture Systems, Smart-CEA, (funded by the European Union), 2011-2014. https://cordis.europa.eu/project/rcn/100831/factsheet/en

Online Professional Irrigation Scheduling Expert System, OpIRIS. Research project funded by the European Union, 01/12/2013-301/11/2015. http://www.opiris.eu

Adapt agricultural production to climate change and limited water supply, Adapt2Change (LIFE09 ENV/GR/000296). Research project funded by the European Union, 01/08/2014-31/08/2016. https://www.adapt2change.eu

Raising public awareness of development issues and promoting development education in the European Union. RURAL DEAR AGENDA - EYD 2015. Research project funded by the European Union, 01/09/2015-31/12/2017. https://www.ruraldearagenda.eu

Pathways to phase-out contentious inputs from organic agriculture in Europe, Organic Plus. H2020 (SFS-08-2017, RIA project, grant agreement No 774340), 01/05/2018-30/04/2022. https://organic-plus.net/

Green Growth through the capitalization of innovative Greenhouses, MED Greenhouses. Interreg-MED project, (PA no: 3082) 01/02/2018-31/07/2019. Coordinator for UTH. https://medgreenhouses.interreg-med.eu/

«Pesticides Monitoring Systems using Nanosensors for Safe Food Production». Research project funded by the General Secretariat for Research and Technology of Greece, under the framework of the Bilateral Greek-China agreement, 1/3/2013-30/9/2015.

Cascade Hydroponics: an integrated approach to increase productivity, resource use efficiency and sustainability of protected horticulture, CasH. Greece-Germany bilateral project. 06/2018-05/2021. http://cascade-hydroponics.eu/

Development of a textile with Silica coating for environmental friendly control of insects in agricultural production, AgriTexSil. Greece-Germany bilateral project. 05/2018-05/2021. https://www.AgriTexSil.eu

«Development and study of new anti-drip greenhouse cover materials appropriate for environmental friendly greenhouses». Research project funded by the General Secretariat for Research and Technology of Greece, under the framework of PAVET projects, 01/05/2006-30/10/2007.

«Development and optimisation of an environmental friendly, hybrid system for passive solar heating in greenhouses with hydroponic crops». Research project funded by the General Secretariat for Research and Technology of Greece, under the framework of PAVET projects, 01/05/2006-30/10/2007.

«Human networks for Research and Technological training: New Technologies for environmental friendly Greenhouses». Research project funded by the General Secretariat for Research and Technology of Greece, 16/4/2007-15/10/2008.

Innovation Pole of Thessaly: «Ensuring total quality in production, packaging, handling, storage and distribution of food in Thessaly - Thessaly food». Research project funded by the General Secretariat for Research and Technology of Greece, 1/10/2007-30/9/2008.

Theoretical and experimental investigation of screenhouse microclimate. Research project funded by the Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs of Greece under the frame of Heraclitus projects. 2010-2013.

Innovative polymer greenhouse films via application of functional coating, INGRECO. 2018-2021. Co‐financed by the European Union and Greek national funds through the Operational Program Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation, under the call RESEARCH – CREATE – INNOVATE (project code: T1EDK-01499).

Development and optimization of an aquaponic system to increase sustainability in food production, FoodOASIS. 2018-2021. Co‐financed by the European Union and Greek national funds through the Operational Program Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation, under the call RESEARCH – CREATE – INNOVATE (project code: T1EDK-01153). www.foodoasis.eu

Exploitation of liquid wastes for microalgae cultivation and use for biodiesel and aquafeed production, Algae4Fuel&Aqua. 2018-2021. Co‐financed by the European Union and Greek national funds through the Operational Program Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation, under the call RESEARCH – CREATE – INNOVATE (project code: T1EDK-01580).

Semitransparent organic and printed photovoltaics for energy efficient Mediterranean greenhouses, Fotokipia. 2018-2021. Co‐financed by the European Union and Greek national funds through the Operational Program Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation, under the call RESEARCH – CREATE – INNOVATE (project code: T1EDK-01701).

Εργαστηριακή Υποδομή

Τρία αυτόνομα, πλήρως εξοπλισμένα πειραματικά θερμοκήπια έκτασης 160 τ.μ. το κάθε ένα.

Ένας θάλαμος ανάπτυξης φυτών με ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας και CO2 αέρα και έντασης φωτισμού.

Σύστημα ελέγχου άρδευσης και λίπανσης υδροπονικών καλλιεργειών.

Τέσσερις μετεωρολογικοί σταθμοί μέτρησης και καταγραφής μικροκλιματικών παραμέτρων.

Εργαστηριακό εξοπλισμό για μετρήσεις φυσιολογικών παραμέτρων των φυτών και φασματομετρικών ιδιοτήτων υλικών κάλυψης.

Εργαστηριακό εξοπλισμό για αναλύσεις δειγμάτων θρεπτικών διαλυμάτων υδροπονικών καλλιεργειών.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Ανάπτυξη εργαλείων υποβοήθησης λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση του κλίματος θερμοκηπιακών καλλιεργειών (ΥΠΕΡ 97, ΠΕΝΕΔ 2003).

Ανάπτυξη συστήματος παθητικής ηλιακής θέρμανσης θερμοκηπίων με υδροπονικές καλλιέργειες (ΠΑΒΕΤ 2005).

Ανάπτυξη συστήματος υποβοήθησης λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση του θρεπτικού διαλύματος σε κλειστά υδροπονικά συστήματα (FP7).

Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης της άρδευσης υδροπονικών καλλιεργειών (FP5, διακρατική συνεργασία Ελλάδας – Αιγύπτου, FP7).

Ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού Γεωργικών Κατασκευών (FP7).

Διερεύνηση της συμπεριφοράς φυτοπροστατευτικών ουσιών στο περιβάλλον του θερμοκηπίου (ΥΠΕΠΘ-Πυθαγόρας, FP7).

Ανάπτυξη συστήματος τηλεμετρίας για την παρακολούθηση μετεωρολογικών παραμέτρων (ΕΣΠΑ-Συνεργασία).

Υπηρεσίες

Σχεδιασμός και μελέτη κατασκευής θερμοκηπιακών μονάδων.

Μελέτη φασματομετρικών και λοιπών ιδιοτήτων υλικών κάλυψης.

Αναλύσεις δειγμάτων θρεπτικών διαλυμάτων υδροπονικών καλλιεργειών.

Προσωπικό
Επίθετο Όνομα Ιδιότητα - Θέση Email Τηλέφωνο Web-link
Κατσούλας
Νικόλαος
Αναπληρωτής Καθηγητής
nkatsoul@uth.gr
+30 24210 93249