Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εργαστήριο Εναλλακτικών Συστημάτων Μετατροπής Ενέργειας

ΦΕΚ
177/2-8-2000
E-mail
tsiak@uth.gr
Ιστοσελίδα
http://www.mie.uth.gr/n_labs_main.asp?id=4
Τμήμα
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Τηλ.
+30 24210 74081
Ερευνητικές κατηγορίες
Τεχνολογία
Χημική Μηχανική και Τεχνολογία
Ηλεκτροχημικες Διεργασιες
Το Εργαστήριο Εναλλακτικών συστημάτων Μετατροπής Ενέργειας (ΕΣΜΕ) ανήκει στο Τμήμα Μηχανολόγων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στόχος του εργαστηρίου είναι η κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του ΤΜΜ, η ανάπτυξη της τεχνολογίας για την επίλυση προβλημάτων στους κλάδους της επιστημονικής έρευνας και της βιομηχανίας, η συνεργασία με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα αναλόγων ενδιαφερόντων και η διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας μέσω επιστημονικών δημοσιεύσεων.
Ερευνητικές δραστηριότητες

Ανάπτυξη τεχνολογίας Κυψελίδων Καυσίμου.

Υπολογιστική και Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική.

Μηχανική Καταλυτικών και Ηλεκτροχημικών Διεργασιών.

Συστήματα μετατροπής Ενέργειας.

Ανάπτυξη και μελέτη νέων ηλεκτροκαταλυτών και ηλεκτροκαταλυτικών υλικών για ηλεκτροχημικά στοιχεία καυσίμου.

Απευθείας τροφοδοσία βιοαιθανόλης σε κυψελίδες καυσίμου τύπου ΡΕΜ και SOFC.

Ερευνητικά Έργα

Διακρατική Συνεργασία Ελλάδα –Κίνα, 2012-2015, Ανάπτυξη κελιού καυσίμου πολυμερικής μεμβράνης χαμηλού κόστους βασιζόμενο σε καινοτόμους ηλεκτροκαταλύτες χαμ ηλής ή μηδενικής περιεκτικότητας Pt.

Συνεργασία: Ηλεκτροχημική Ενίσχυση καταλυτικής υδρογόνωσης του CO2 προς παραγωγή καυσίμων

Ηράκλειτος: Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος κυψελίδας καυσίμου (ΡΕΜ) – κυψελίδας ηλεκτρόλυσης νερού: Παρασκευή και χαρακτηρισμός νέων ηλεκτροκαταλυτικών υλικών χαμηλού κόστους

Ηράκλειτος: Σχεδιασμός και ανάπτυξη κυψελίδων καυσίμου με τροφοδοσία γλυκόζης

Θαλής: Glycerol2Energy: Παραγωγή ενεργειακών φορέων από παραπροϊόντα βιομάζας. Αναμόρφωση γλυκερίνης για παραγωγή υδρογόνου υδρογονανθράκων και ανώτερων αλκοολών

Εργαστηριακή Υποδομή

Ηλεκτροχημικός σταθμός μέτρησης απόδοσης κυψελίδων καυσίμου AMEL 5000

Ηλεκτροχημικά συστήματα Ποτενσιοστάτη-Γαλβανοστάτη

Γεννήτρια Συναρτήσεων

Ψηφιακό οσκιλοσκόπιο

Κυκλική Βολταμετρία

Rotating Disk Electrode, RDE

Μικροοσκόπιο σάρωσης ηλεκτρονίων (SEM)

Mικροσκόπιο ατομικής δύναμης (AFM)

Bολτόμετρα και Αμπερόμετρα

Φασματογράφος μάζας

Αέριος χρωματογράφος (3 TCD ,2 FID).

Αναλυτές αερίων (CH4, CO, CO2, H2.

Αναλυτές οξειδίων αζώτου

Φασματοφωτόμετρο

Καταλυτικοί αντιδραστήρες εμβολικής και συνεχούς ροής

Batch αντιδραστήρες

Φούρνοι υψηλής θερμοκρασίας

Περισταλτικές αντλίες

Ψηφιακά ροόμετρα μάζας

Συσκευές ρύθμισης της θερμοκρασίας

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Brouzgou A., Song S., Tsiakaras P., Carbon-supported PdSn and Pd3Sn2 anodes for glucose electrooxidation in alkaline media, Applied Catalysis B: Environmental, Volumes 158–159, 2014.

Yan L., Brouzgou A., Meng Y., Xiao M., Tsiakaras P., Song S., Efficient and poison-tolerant PdxAuy/C binary electrocatalysts for glucose electrooxidation in alkaline medium, Applied Catalysis B: Environmental, Volumes 150–151, 2014.

Brouzgou A., Yan L.L, Song S.Q., Tsiakaras P., Glucose electrooxidation over PdxRh/C electrocatalysts in alkaline medium, Applied Catalysis B: Environmental, Volume 147, 2014.

D. Medvedev, A. Murashkina, E. Pikalova, A. Demin, A. Podias, P. Tsiakaras, BaCeO3: Materials development, properties and application, Progress in Materials Science, Volume 60, 2014.

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες σχετικά με την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καταλυτικής καύσης και φυσικού αερίου

Υπηρεσίες σχετικά με τις τεχνολογίες αντιρρύπανσης

Προσωπικό
Επίθετο Όνομα Ιδιότητα - Θέση Email Τηλέφωνο Web-link
Τσιακάρας
Παναγιώτης
Διευθυντής
tsiak@uth.gr
+30 24210 74065
Κόντου
Σωτηρία
ΙΔΑΧ
Skontou@uth.gr
+30 24210 74081
Σαχινίδου
Νικολέττα
ΙΔΑΧ
sach@uth.gr
+30 24210 74213
Μήτρη
Στρατηγούλα
Ερευνητής
spmitri@uth.gr
+30 24210 74066
Σερέτης
Αντώνης
Ερευνητής
serantonis@gmail.com
+30 24210 74081
Μπρούζγου
Αγγελική
Ερευνητής
Amprouzgou@uth.gr
+30 24210 74081
Τζορμπατζόγλου
Φωτεινή
Υποψήφια Διδάκτορας
fotinitzo@uth.gr
+30 24210 74066