Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Rates

Καθορισμός των rates προσωπικού

Επισυνάπτουμε τα νέα rates χρονοχρέωσης μελών ΔΕΠ, υπαλλήλων ΙΔΑΧ, μόνιμου διοικητικού προσωπικού, μελών ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ/ΕΕΠ και εξωτερικών συνεργατών – ερευνητών, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων για το έτος 2016. Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε τα νέα rates χρονοχρέωσης έχοντας υπόψη τη νέα Υπουργική Απόφαση που αφορά το ΕΣΠΑ 2014-2020 (81986/ΕΥΘΥ712, ΦΕΚ 1822/24-8- 2015, τ.