Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διοίκηση

Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το συμβούλιο διοίκησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας αποφασίζει Α. την τροποποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως αυτή είχε οριστεί µε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25365/23/ΓΠ/14-11-2023 (ΑΔΑ: 66Ω0469Β7Ξ-425) απόφαση της υπ’ αριθμ. 15/14-11-2023 συνεδρίασης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως προς το αναπληρωματικό µέλος της Σχολής Θετικών Επιστημών, και Β. την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την εξής σύνθεση:

14η τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Π.Θ.

Το πρυτανικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την νέα σύνθεση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με λήξη θητείας στις 29 Οκτωβρίου 2023 ως εξής:

13η τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Π.Θ.

Το πρυτανικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την νέα σύνθεση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με λήξη θητείας στις 29 Οκτωβρίου 2023 ως εξής: