Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρ. Πρωτοκόλλου: 7419
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης με Ανάθεση Έργου με τίτλο «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης ποσότητας και ποιότητας υδατικών πόρων αγροτικών λεκανών απορροής υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής, εφαρμογή στη λεκάνη απορροής της λίμνης Κάρλας (ΥδροΜέντωρ)» Υποβολή μέχρι τις 24/6/2011 ώρα 14:00. Πλήρης περιγραφή στο επισυναπτόμενο αρχείο.
Αρ. Πρωτοκόλλου: 6850
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Call for Experts for implementing activities, for the “AVID MODE” project, approved by the FP7-PEOPLE Programme Project: AVID-MODE: An FP7-PEOPLE-IAPP EU-funded project / University of Thessaly Position: Post-doctoral researcher Start date: Immediately Duration: 24 months The Department of Computer and Communication Engineering and the Research Committee of the University of Thessally (UTH) in…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 4433
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Call for External Experts for implementing activities, for the “TERCO” project, approved by the ESPON Programme Scope of the work The successful external expert applicant will work in cooperation with the scientific team of TERCO project at the University of Thessaly towards achieving the goals of the empirical work. The research work involves: • Mapping of territorial cooperation-related agents and institutions in Greek, Bulgarian and Turkish side. • Conducting in-depth interviews with a…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 3463
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Call for Experts for implementing activities, for the “TERCO” project, approved by the ESPON Job Description The External Expert will work in cooperation with the scientific team of TERCO project at the University of Thessaly towards achieving the goals of the empirical work. The research work involves: • Mapping of territorial cooperation-related agents and institutions in Greek, Bulgarian and Turkish side. • Conducting in-depth interviews with a selected but…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 1687
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Για τις ανάγκες του Υποέργου 3 «Προγράμματα Ψυχολογικής Υποστήριξης» και της Υποδράσης 2.3 «Λειτουργία Θερινών Τμημάτων» που υλοποιούνται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών» ζητούνται επιστημονικοί συνεργάτες στις Περιφέρειες:(βλέπε επισυναπτόμενο αρχείο). Ο πρώτος κύκλος επιλογής προσωπικού θα ξεκινήσει από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΕΠΕΔΒΜ http://www.edulll.gr/ και στις ιστοσελίδες…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 234
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την υποστήριξη των δράσεων οι οποίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου «Διαχείριση ανταποδοτικού δικαιώματος στην έρευνα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Π.Θ.», ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για έναν εξωτερικό συνεργάτη ο οποίος με σύμβαση ανάθεσης έργου για χρονική διάρκεια μέχρι 23 μήνες θα εκτελέσει μέρος του ανωτέρω έργου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 3645
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την υποστήριξη της υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αντιμετώπιση Νεοπλασιών» και κωδικό 3001, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ενός συνεργάτη πλήρους απασχόλησης, ο οποίος με σύμβαση ανάθεσης έργου θα εκτελέσει μέρος του ανωτέρω έργου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στην κα Αναστασία Ποιμενίδου, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείου Λάρισας, Βιόπολις 41110, μέχρι και 29-…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 2705
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την υποστήριξη της υλοποίησης των πράξεων οι οποίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΕΔΒΜ) του ΥΠΕΠΘ και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για την πρόσληψη δύο (2) εξειδικευμένων στελεχών τα οποία με σύμβαση ανάθεσης έργου θα εκτελέσουν μέρος των πράξεων που περιγράφονται στο επισυναπτόμενο.
Αρ. Πρωτοκόλλου: 2290
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την υποστήριξη της υλοποίησης της Πράξης «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΕΔΒΜ) του ΥΠΕΠΘ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για την πρόσληψη δύο εξειδικευμένων στελεχών, τα οποία, με σύμβαση ανάθεσης έργου, θα εκτελέσουν μέρος της ανωτέρω πράξης. Οι ενδιαφερόμενοι θα…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 1912
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκειμένου να υλοποιήσει το έργο «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΔΑΦΟΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ», στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2006-2009 (EL0050), με κωδικό έργου 4012 ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για την πρόσληψη έντεκα (11) εξειδικευμένων ατόμων, τα οποία με σύμβαση έργου θα εκτελέσουν μέρος του ανωτέρω Έργου. Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν ιδιοχείρως στην Γραμματεία του Εργαστηρίου Αγρομετεωρολογίας στο…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 4993
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Call for Experts for implementing activities for the Municipality of Tirana, Albania, for the "PROMISE: Municipal PROperty Management in South-Eastern Cities" project, approved by the Community Initiative: South East Europe: Transnational Cooperation Programme The deadline for receipt of the applications is 15th of March 2010.
Αρ. Πρωτοκόλλου: 4992
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Call for Experts for implementing activities in the Municipality of Tirana, Albania, for the "PROMISE: Municipal PROperty Management in South-Eastern Cities" project, approved by the Community Initiative: South East Europe: Transnational Cooperation Programme The deadline for receipt of the applications is 15th of March 2010.
Αρ. Πρωτοκόλλου: 4991
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Call for Experts for implementing activities in the city of Cajetina, Serbia, for the "PROMISE: Municipal PROperty Management in South-Eastern Cities" project, approved by the Community Initiative: South East Europe: Transnational Cooperation Programme The deadline for receipt of the applications is 15th of March 2010.
Αρ. Πρωτοκόλλου: 544
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την υποστήριξη των δράσεων οι οποίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τίτλο: "Aειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος", προκηρύσσει διαγωνισμό για την πλήρωση μίας θέσης Π.Ε. με σύμβαση ανάθεσης έργου, για το χρονικό διάστημα από 01-04-2010 έως 31-08-2010 και με αντικείμενο…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 362
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ειδικότερα ζητείται : Ένα (1) άτομο, για την δημιουργία/ συντήρηση βάσεων δεδομένων, προγραμμάτων λογιστικής παρακολούθησης έργων και δυναμικής ιστοσελίδας με αντικείμενο την online αναζήτηση και καταχώρηση ερευνητικών αποτελεσμάτων που προέκυψαν από προγράμματα διαχειριζόμενα από την Επιτροπή Ερευνών, με τα παρακάτω προσόντα... Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γιαννιτσών & Λαχανά,…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 361
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκειμένου να υλοποιήσει το έργο «INNOVATIVE PRECISION TECHNOLOGIES FOR OPTIMIZED IRRIGATION AND INTEGRATED CROP MANAGEMENT IN A WATER-LIMITED AGROSYSTEM (LIFE)», στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2006-2009 (EL0050), με κωδικό έργου 4011 ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για την πρόσληψη τριών (3) εξειδικευμένων ατόμων, τα οποία με σύμβαση έργου θα εκτελέσουν μέρος του ανωτέρω Έργου. Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να κατατεθούν με συστημένη επιστολή σε φάκελο…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 3980
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τις ανάγκες του έργου "ΤΣΜΕΔΕ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ" ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργασθεί με ένα άτομο, το οποίο με σύμβαση έργου ορισμένης διάρκειας και με την προοπτική ανανέωσης θα αναλάβει το προαναφερθέν έργο. Η Αίτηση πρέπει να σταλεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 14:00.
Αρ. Πρωτοκόλλου: 3515
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκειμένου να υλοποιήσει το έργο «Δίδακτρα Μεταπτυχιακών σπουδών νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυτικής», ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για την πρόσληψη εξειδικευμένου ατόμου το οποίο με σύμβαση ανάθεσης έργου θα εκτελέσει μέρος του ανωτέρου Έργου. Ειδικότερα ζητείται: Ένα (1) εξειδικευμένο στέλεχος για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 2143
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την υποστήριξη της υλοποίησης των πράξεων οι οποίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΕΔΒΜ) του ΥΠΕΠΘ και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για την πρόσληψη εξειδικευμένου στελέχους, το οποίο με σύμβαση ανάθεσης έργου θα εκτελέσει μέρος των ανωτέρω πράξεων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 2121
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκειμένου να υλοποιήσει το έργο «Ερευνητικές και Λειτουργικές ανάγκες στη ΜΕΘ», ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για την πρόσληψη εξειδικευμένου ατόμου το οποίο με σύμβαση ανάθεσης έργου (με μειωμένο ωράριο 4 ωρών /ημέρα) θα εκτελέσει μέρος του ανωτέρου Έργου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής (Πνευμονολογική Κλινική) μέχρι την 30 Ιουνίου 2009 τα παρακάτω…