Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρ. Πρωτοκόλλου
6238
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων τoυ άρθρου 244 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α’ 141/21.07.2022), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5181014 και κωδικό έργου ΕΕ 7212, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ191), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 01/10/2022 έως 31/12/2023 και Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γ. Φθενάκη, κατ’ εφαρμογή των υπ' αριθμ. 18/26.07.2022, 22/11.10.2022, 25/02.12.2022 2/31.01.2023  αποφάσεων συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. (ΑΔΑ: 9ΕΝΓ469Β7Ξ-ΡΔΥ, 66Φ0469Β7Ξ-ΜΡ4, ΩΣΤ0469Β7Ξ-ΔΣΞ και 9ΞΣΦ469Β7Ξ-26Ε), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο των προπτυχιακών  σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (275/22.07.2022, 279/29.09.2022, 282/25.11.2022 και 285/20.01.2023 κ) και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Επιστημονικό Πεδίο, προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα, του εκάστοτε Επιστημονικού Πεδίου, των προπτυχιακών σπουδών του  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023  (μέχρι ώρα 14:00) Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από τις Γραμματείες των Τμημάτων, μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία (Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023  , μέχρι ώρα 14:00). Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για περισσότερα από ένα επιστημονικά πεδία , παρακαλείσθε να υποβάλλετε αντίστοιχο αριθμό αιτήσεων συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε κάθε αίτηση.

Αρχεία