Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτοκόλλου
39568
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Πλατφόρμα νέφους για την βιοδραστικότητα των βοτάνων στην περιοχή της Ηπείρου (BioActHerb)» της Πράξης με Κωδ. ΗΠ1ΑΒ-00225, MIS 5033165, και κωδικό ΕΛΚΕ 5893, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κύριο Κουρέτα Δημήτριο, το οποίο έχει ενταχθεί στην Δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας» με Κωδικό ΟΠΣ 2267 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για
σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, από φυσικό πρόσωπο, το οποίο θα απασχοληθεί στο έργο από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του έργου 29/02/2020 με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης έως τη λήξη των τυχόν παρατάσεών του.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση, εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 17η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14:00.