Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρ. Πρωτοκόλλου
2554
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

Ειδικότερα ζητούνται:
Ένα εξειδικευμένο στέλεχος για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος, την υποστήριξη ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού, την τήρηση αρχείων έργου και δεικτών αξιολόγησης του προγράμματος.
Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να κατατεθούν με συστημένη επιστολή σε φάκελο μέχρι την Δευτέρα 21/07/08 στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ιατρική Σχολή (Νέο Κτίριο), Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μεζούρλο Λάρισα. Υπόψιν: κ. Νούτσου Βασιλικής. Η σφραγίδα ταχυδρομείου αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.