Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρ. Πρωτοκόλλου
234
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την υποστήριξη των δράσεων οι οποίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου «Διαχείριση ανταποδοτικού δικαιώματος στην έρευνα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Π.Θ.», ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για έναν εξωτερικό συνεργάτη ο οποίος με σύμβαση ανάθεσης έργου για χρονική διάρκεια μέχρι 23 μήνες θα εκτελέσει μέρος του ανωτέρω έργου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα Δικαιολογιτικά αυτοπροσώπως από τη Δευτέρα 17/01/2011 μέχρι και την Παρασκευή 21/01/2011.