Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρ. Πρωτοκόλλου
1912
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκειμένου να υλοποιήσει το έργο «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΔΑΦΟΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ», στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2006-2009 (EL0050), με κωδικό έργου 4012 ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για την πρόσληψη έντεκα (11) εξειδικευμένων ατόμων, τα οποία με σύμβαση έργου θα εκτελέσουν μέρος του ανωτέρω Έργου.
Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν ιδιοχείρως στην Γραμματεία του Εργαστηρίου Αγρομετεωρολογίας στο Φυτόκο, Ν. Ιωνία. ή με συστημένη επιστολή σε φάκελο μέχρι τις 22/06/2010.