Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρ. Πρωτοκόλλου
11159
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5162353  που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ184), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου αρχής γενομένης της ημερομηνίας υπογραφής της Σύμβασης του Ιδρύματος με τον εκάστοτε υπότροφο έως 31/12/2022 και Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ζ. Μαμούρη, κατ’ εφαρμογή της υπ' αριθμ. 6-2022/22.02.2022  απόφασης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. για την αποδοχή αιτήματος δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΝΩΡ469Β7Ξ-0ΕΡ), προσκαλεί:

Καλούνται Μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι φοιτούν σε προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου τα οποία οργανώνονται από Τμήματα της ίδιας Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας -στα προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου ενός Τμήματος  συμπεριλαμβάνονται και τα διατμηματικά ή διιδρυματικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ή προγράμματα σπουδών τρίτου κύκλου με συνεπίβλεψη του άρθρου 43 του ν.4485/2017 (Α’114), τα οποία οργανώνει και στα οποία συμμετέχει το Τμήμα- και Υποψήφιοι διδάκτορες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου (σύμφωνα με το Άρθρο 1,παρ.2, περ. α) και β) σε συνδυασμό με το Άρθρο 6,παρ.3 και 4 του ΦΕΚ Β-558/10.02.2022 ) για τα μαθήματα που ορίζονται ανά Γνωστικό Αντικείμενο των προπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, από Τμήματα της ίδιας Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Γνωστικό Αντικείμενο, προκειμένου να διεξάγουν όπως ανωτέρω αναφέρθηκε επικουρικό διδακτικό έργο  στα μαθήματα, του εκάστοτε Γνωστικού Αντικειμένου, των προπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 , όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την  Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (265/25.02.2022) και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 (μέχρι τις 14:00 μ.μ)

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από τις Γραμματείες των Τμημάτων, μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία (Τρίτη 15 Μαρτίου 2022, μέχρι τις 14:00 μ.μ). Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για περισσότερα από ένα γνωστικά αντικείμενα , παρακαλείσθε να υποβάλλετε αντίστοιχο αριθμό αιτήσεων συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε κάθε αίτηση.

Αρχεία