Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

(2021.10.11/50693) ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αρ. Πρωτοκόλλου
50693
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ ΕΩΣ 01/12/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00

ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΜΕΤΑΤΕΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 07/12/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(αριθ. Πρωτ.  Διακήρυξης 50693/10-11-2021)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διενεργεί ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με την ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Μυκοτοξίνες στις υδατοκαλλιέργειες: Καινοτόμες διαχειριστικές πρακτικές για την προστασία της υγείας ιχθύων και καταναλωτών» για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια του κάτωθι εξοπλισμού :

ΤΜΗΜΑ Α: Εξοπλισμός φασματοφωτόμετρου εγγύς υπερύθρου NIR (CPV:38433000-9) (α/α συστήματος:138822)

ΤΜΗΜΑ Β: Εξοπλισμός φθορισμού μικροσκοπίου (CPV: 38519000-6) (α/α συστήματος:138823)

ΤΜΗΜΑ Γ: Εξοπλισμός κάμερας εκτίμησης βλάβης DNA συνοδευόμενη από λογισμικό  (CPV: 38519300-9) (α/α συστήματος:138824)

Η Πράξη " Μυκοτοξίνες στις υδατοκαλλιέργειες: Καινοτόμες διαχειριστικές πρακτικές για την προστασία της υγείας ιχθύων και καταναλωτών», κωδικός έργου 6780, κωδικό υποέργου 6780.01, κωδικό MIS: 5072851 έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 812/19-3-2021 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας, Μονάδα Β1’. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και Εθνικούς πόρους με ενάριθμο έργου 2021ΣΕ08610004.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των (84.677,41€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 105.000,00).

Ημερομηνία δημοσίευσης (ανάρτηση) στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ

11/11/2021

Ημερομηνία δημοσίευσης Περίληψης  (ανάρτηση) στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ

11/11/2021

Ημερομηνία δημοσίευσης (ανάρτηση) στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ

11/11/2021

         Ημερομηνία έναρξης υποβολής Προσφορών

15/11/2021 ώρα 10:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών

01/12/2021 ώρα 15:00

Ημερομηνία Αποσφράγισης

7/12/2021 ώρα 10:00 π.μ.

Τόπος Υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού

Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ηλεκτρονική υποβολή)

ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γιαννιτσών & Λαχανά, 38334, Βόλος (για την έντυπη υποβολή)

Διεύθυνση:

Γιαννιτσών & Λαχανά, 38334, Συγκρότημα Τσαλαπάτα Βόλος

 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

rc.supplies@uth.gr