Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

(2021.03.11/49381) ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αρ. Πρωτοκόλλου
49381
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διενεργεί ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με την ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ενίσχυση υλικοτεχνικής υποδομής των Εργαστηρίων Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την προμήθεια του κάτωθι εξοπλισμού :

ΤΜΗΜΑ Α

 Αυτοματοποιημένο σύστημα φασματομετρίας ατομικής απορρόφησης με τεχνικές φούρνου γραφίτη και φλόγας και λοιπός εξοπλισμός με καθαρή αξία  42.567,74 € (CPV: 38500000-0) (α/α συστήματος 140508)

ΤΜΗΜΑ  B

Φασματοφωτόμετρα διπλής δέσμης Ορατού-Υπεριώδους, με καθαρή αξία 12.000,00 € (CPV:38300000-8) (α/α συστήματος 140509)

ΤΜΗΜΑ Γ

Digital PCR, με καθαρή αξία 50.000,00 € (CPV: 38500000-0) (α/α συστήματος 140510)

ΤΜΗΜΑ Δ

Ανοσολογικός αναλυτής τύπου Elisa, με καθαρή αξία 25.000,00 €  (CPV: 38500000-0) ) (α/α συστήματος 140512)

ΤΜΗΜΑ Ε

Κατακόρυφοι κλίβανοι υγρής αποστείρωσης, με καθαρή αξία 12.000,00 €  (CPV: 42300000-9) (α/α συστήματος 140514)

Η σύμβαση αποτελεί μέρος του φυσικού αντικειμένου του έργου «Ενίσχυση υλικοτεχνικής υποδομής των Εργαστηρίων Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5089248, με Κωδικό ΕΛΚΕ 6873, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με δικαιούχο το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας (κωδ. ΕΛΚΕ ΠΘ 6873_Ε.Υ. Χατζηχριστοδούλου), που έχει ενταχθεί με βάση την Α.Π : 2560/28-06-2021, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ:5089248 (Κωδ. Απόφασης: 12159).

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των (141.567,74€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 154.664,00).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες.

Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε 2% επί της καθαρής αξίας του προϋπολογισμού του Τμήματος για το οποίο κατατίθεται η προσφορά και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης και θα πρέπει να έχει χρόνο ισχύος  μεγαλύτερο από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, για διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μηνός.

Υπάρχουν ειδικές τεχνικές προδιαγραφές. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.). Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά από την ορισθείσα Επιτροπή Διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον  δεκαπέντε (15) ημερών.

 

         Ημερομηνία έναρξης υποβολής Προσφορών

9/11/2021 ώρα 10:00 π.μ.   

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών

24/11/2021 ώρα 15:00

Ημερομηνία Αποσφράγισης

29/11/2021 ώρα 10:30 π.μ.

Τόπος Υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού

Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ηλεκτρονική υποβολή)

ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γιαννιτσών & Λαχανά, 38334, Βόλος (για την έντυπη υποβολή)

Διεύθυνση:

Γιαννιτσών & Λαχανά, 38334, Συγκρότημα Τσαλαπάτα Βόλος

 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

rc.supplies@uth.gr