Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

(2021.11.02/48646) ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Αρ. Πρωτοκόλλου
48646
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διενεργεί ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με την ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη νέων λειτουργικών ιχθυο-υπερτροφών για αποτελεσματικότερη ιχθυοκαλλιέργεια (Fish_Superfoods)» για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια των  κάτωθι αναλωσίμων :

ΤΜΗΜΑ Α: Αντιδραστήρια Μοριακής Βιολογίας (CPV:33696300, 33696500-0) (α/α συστήματος:141729)

ΤΜΗΜΑ Β: Αντιδραστήρια Αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) και Αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης  (PCR) πραγματικού χρόνου (CPV: 38950000-9, 38951000-6) (α/α συστήματος:141730)

ΤΜΗΜΑ Γ: Αυτοματοποιημένα συστήματα Μοριακής Βιολογίας (ΚΙΤ) (CPV: 33696500-0) (α/α συστήματος:141732)

ΤΜΗΜΑ Δ: Εργαστηριακά Πλαστικά Αναλώσιμα   (CPV: 33141000-0)  (α/α συστήματος:141731)

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικοί Πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ11410003 / 2020ΣΕ11910000).

 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη: «Ανάπτυξη νέων λειτουργικών ιχθυο-υπερτροφών για αποτελεσματικότερη ιχθυοκαλλιέργεια (Fish_Superfoods)» (Τ2ΕΔΚ-03599), η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με κωδικό MIS 5069987, με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 3602/28.07.2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» , με Κωδικό ΟΠΣ 2076 και δικαιούχο τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΑΛΙΑΣ-090071277(κωδ. ΕΛΚΕ 6561) .

H παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των (42.818,01€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 48.000,00).

Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε 2% επί της καθαρής αξίας του προϋπολογισμού του Τμήματος για το οποίο κατατίθεται η προσφορά και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης και θα πρέπει να έχει χρόνο ισχύος  μεγαλύτερο από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, για διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μηνός.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου εκτιμάται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Υπάρχουν ειδικές τεχνικές προδιαγραφές. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.). Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά από την ορισθείσα Επιτροπή Διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον  δεκαπέντε (15) ημερών.

 

Ημερομηνία δημοσίευσης (ανάρτηση) στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ

2/11/2021

         Ημερομηνία έναρξης υποβολής Προσφορών

4/11/2021 ώρα 10:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών

19/11/2021 ώρα 15:00

Ημερομηνία Αποσφράγισης

25/11/2021 ώρα 13:00

Τόπος Υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού

Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ηλεκτρονική υποβολή)

ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γιαννιτσών & Λαχανά, 38334, Βόλος (για την έντυπη υποβολή)

Διεύθυνση:

Γιαννιτσών & Λαχανά, 38334, Συγκρότημα Τσαλαπάτα Βόλος

 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

rc.supplies@uth.gr