Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

(2021.11.01/48208) ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αρ. Πρωτοκόλλου
48208
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

(αριθ. Πρωτ.  Διακήρυξης 48208/01-11-2021)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διενεργεί ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με την ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αναπτυξιακές Δράσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Κωδ. Έργου 6890) για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού:

Τμήμα Α: Εξυπηρετητής (server) ηλεκτρονικών υπολογιστών (1 τεμάχιο), συνολικού προϋπολογισμού: 24.193,55€ χωρίς ΦΠΑ (α/α συστήματος 142004)

Τμήμα Β: Δέκα (10) σταθεροί Η/Υ, ένα (1) σύστημα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS), τρεις (3) φορητοί Η/Υ, πέντε (5) μονόχρωμοι Laser Printer, τρεις (3) μονόχρωμοι Laser Multifunction και πέντε (5) οθόνες 24”, συνολικού προϋπολογισμού: 24.193,55€ χωρίς ΦΠΑ (α/α συστήματος 142005).

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 48822000-6, 30200000-1, 31154000-0, 30232110-8, 30231310-3.